کتاب بحران خاورمیانه و رهیافت مدرنیته‌ی دمکراتیک انتشار یافت
کتاب بحران خاورمیانه و رهیافت مدرنیته‌ی دمکراتیک انتشار یافت

کتاب بحران خاورمیانه و رهیافت مدرنیته‌ی دمکراتیک انتشار یافت

این کتاب شامل بخشی از مانیفست تمدن دمکراتیک نوشته‌ی رهبر عبدالله اوجالان می‌باشد. در بخش‌های مختلف این کتاب به دولت – ملت‌گرائی شیعی ایران، موازنه‌ی دولت – ملت در خاورمیانه و مسئله‌ی ملت کورد پرداخته است. فرجام مدرنیته‌‌ی کاپیتالیستی در خاورمیانه و بویژه در دولت – ملت‌های ایران، عراق و ترکیه تشریح شده است. بخش عمده‌ی این کتاب به رهیافت مدرنیته‌ی دمکراتیک که شامل ملت دمکراتیک و اقتصاد کمون و صنعت اکولوژیک و انقلاب ذهنیتی در خاورمیانه اختصاص داده شده است.

برای دریافت کتاب کلیک نمائید.

 

 

مطالب مرتبط