کتاب مسائل خودسازی حزبی و وظایف ما، تجدید چاپ شد
کتاب مسائل خودسازی حزبی و وظایف ما، تجدید چاپ شد

کتاب مسائل خودسازی حزبی و وظایف ما، تجدید چاپ شد

اثر مسائل خودسازی حزبی و وظایف ما از دیگر آثار باارزش رهبر آپو می‌باشد که شامل ۱۲ فصل می‌باشد.

محتوای اساسی کتاب حاضر، تحلیلی درون حزبی است کە  متشکل از؛ حزب، رهبری و دسترنج انقلابی، نوسازی حزبی و زندگی نوین در کردستان، تاریخ کرد و سازماندهی و خودسازی حزبی و اصول پیروزی می‌باشد.

مطالعه‌ی این کتاب تنها جهت کسب معلوماتی بی‌عمل نیست، بلکه تحول آن به عمل و ایجاد شخصیت و حیاتی نوین است.

در کتاب مذکور آمده که در تاریخ کردستان میهن‌دوستی، تکوین ملی و حتی تکامل اجتماعی همراه با تاریخ پ.ک.ک آغاز شده و پیشرفت می‌نماید.

آشکار است که شما هر چه خودسازی حزبی انجام دهید، شخصیت حقیقی خویش را خواهید یافت و بیشتر به آرزوها و امیدهای خود نزدیک خواهید شد.

نمی‌توانید جز این به راه رهایی دیگری بیندیشید. راه رهایی، راه حزب است. راه حزب نیز با مشارکت صحیح آغاز می‌گردد.

رهبر آپو در ادامه کتاب بیان نموده؛ رهبری پ.ک.ک رهبری روند آزادی و جنبش آزادی زنان است.

رهبری نشان می‌دهد که زنان در جنگ، سیاست، تولید، عواطف و تقریباْ  در تمامی حوزه‌ها چگونه مفید و مثمرثمر خواهند شد.

رهبری بر این اساس به زنان اعتماد دارد.

زنان را، هم به عنوان یک حقیقت ملموس و هم با برخوردی ایده‌آلیزه شده مدنظر قرار می‌دهد.

رهبر آپو ابراز نموده؛ نیروهایی که نسبت به ما اظهار نفرت می‌نمایند، جنبش انسان‌ساز ما را به عنوان تروریسم ارزیابی می‌نمایند.

ما نیز آنچه را که آنها بر ما تحمیل می‌نمایند به عنوان خیانت و قتل‌عام ارزیابی می‌نماییم.

سخن چه کسی صحیح است؟ البته که سخن ما!

زیرا خیانت تحمیلی آنها میهن‌مان را از ما گرفته و از بین می‌برند، روحمان را سیاه نموده و هر نوع فروپاشی اجتماعی را تا آخرین حد بە بار می‌آورند.

این امری منفور بوده و ترور است. پ.ک.ک نیز برای دستیابی به میهن خویش، تأسیس مجدد اجتماع و انسانیت مبارزه می‌نماید و این طبیعی‌ترین حق  پ.ک.ک است.

رهبر آپو در کتاب مذکور بیان نموده نمی‌توانم در برابر حقایق، خود را فریب داده و دورویی نمایم.

اما شما خویش را بسیار فریب داده و دورویی می‌نمایید.  شاید اصلا متوجه هم نیستید.

دروغ‌ترین دروغ‌ها و دروغگوترین دروغگوها، شیوه‌ی موجود در جامعه ماست.

همه همدیگر را فریب می‌دهند. دیگر باید دست از این مواضع برداشت.

رهبر آپو در ادامه کتاب مذکور بیان نموده؛ آنهایی که صادقانه مدعی آزادیخواهی هستند، موفقیت‌شان در گرو خودسازی حزبی صحیح است.

هیچ معیاری نمی‌تواند به اندازه معیار برخورداری از شخصیتی حزبی مناسب آزادی باشد.

برگردان کتاب مذکور از زبان ترکی به زبان فارسی توسط رفیق آراس کاردوخ صورت گرفته است.

برگردان این کتاب تقدیم به شهدای راه آزادی کوردستان بویژه شهدای زمستان ۱۳۸۵؛ شهید خوشمهر، دارا، آفات، فاضل، مادورا، مانی کیاکسار، دجله فرات و تکوشین گَوَر شده است.

برای دریافت PDF  کتاب خودسازی حزبی و وظایف ما کلیک نمائید.

مطالب مرتبط