کتاب کرد آزاد هویت نوین خاورمیانه از دیگر آثار عبدالله اوجالان بازنشر شد
کتاب کرد آزاد هویت نوین خاورمیانه از دیگر آثار عبدالله اوجالان بازنشر شد

کتاب کرد آزاد هویت نوین خاورمیانه از دیگر آثار عبدالله اوجالان بازنشر شد

این کتاب در قالب دفاعیه به دادگاه موتلفه‌ی آتن در برابر شکایت از دولت یونان ارائه شده است.

این اثر شامل6 بخش است کە رهبر آپو در این اثر نیز همانند سایر آثار خود از ابعاد تاریخی جهت دفاع از خویش استفاده نموده و خاستگاه‌های تاریخی را به نقد می‌کشد.

این اثرعبداللە اوجالان در حوزه‌ی اندیشه و نقد تمدن جای مهمی در میان کردها، منطقه و یونانی‌ها باز کرد، کە فروش صدهزار نسخەای آن در یونان حاکی از این واقعیت است

در بخش‌هایی از این کتاب سیر تحولات اندیشه‌ی نویسنده آمده است. کردها و مبارزه‌ی ملی‌ دمکراتیک‌شان به پیشاهنگی پ.ک.ک بررسی گشته و راهکارهایی خردمندانه ارائه گشته‌اند.

عبدالله اوجالان در این دفاعیه‌‌اش مدل سازمانی که باید جهت این امر در پیش گرفته شود را با روشنی هرچه تمام‌تر توضیح داده است.

موضوع مهم دیگر این است که عبداللە اوجالان در نظرات قبلی خویش که در زندان نوشته بود به لزوم تحول در جنبش آزادی‌خواهی کرد اشاره کرده و بنیان‌های تاریخی آن را توضیح داده بود. وی به این نتیجه رسیده بود که راه‌حل مسئله کرد نه تشکیل دولت بلکه دموکراتیزاسیونی است هم در داخل جامعه کرد و هم در سطح منطقه کە کردها پیشاهنگی این دموکراتیزاسیون را بر عهده خواهند داشت.

در بخش دیگری از این دفاعیە رهبرآپو گفتە است: اطمینان دارم کە تاثیرات دورە امرالی،در تحول شخصی من بە شکل برجستەای در دفاعیەام نمایان است. دفاعیە در درجە اول حاوی درسهای مهمی برای خلق کرد،رفقا و دوستان می باشد، اما مخالفین من نیز می توانند از آن درس بگیرند و برای کسانی کە احتیاج بە کمک دارند،منبع خوبی برای این منظور است.

 

در این اثر به راحتی می‌توان ابعاد توطئه‌ی بین‌المللی و پیوند آن با یونان و منطق سیاسی و اجتماعی شرقی و غربی را مشاهده نمود.

برگردان این اثر به زبان فارسی به تمامی شهدای جنبش آپویی به ویژه شهید برهان جلیلی با کد سازمانی “بوتان” تقدیم شده و از سوی مرکز آثار و اندیشه‌های عبدالله اوجالان انتشار یافته است.

برای دریافتPDF  کتاب کرد آزاد هویت نوین خاورمیانە   کلیک  نمائید.

 

مطالب مرتبط