کودار، دومین کنگره‌ی خود را برگزار کرد
کودار، دومین کنگره‌ی خود را برگزار کرد

کودار، دومین کنگره‌ی خود را برگزار کرد

جامعه‌ی دموکراتیک و آزاد شرق کوردستان- کودار مورخه‌ی 22، 23 و 24 اکتبر سال جاری دومین کنگره‌ی خود را در مناطق حفاظت‌شده‌ی میدیا برگزار کرد.
کودار برگزاری دومین کنگره‌ی خود را طی قعطنامه‌ای 10 ماده‌ای اعلام نمود. کنگره‌ی دوم کودار با حضور 86 نفر از اعضای منتخب کنگره برگزار شد. این کنگره‌ ضمن گرامی‌داشت مبارزه‌ی شکوه‌مند خلق‌های آزادی‌خواه ایران و شرق کوردستان با یاد‌آوری یاد و نام تمامی شهدای گرانقدر به ویژه شهیدان ثلاث‌ کرمانشاه، برگزار گردید.
محور اصلی دومین کنگره‌ی کودار، موضوع چاره‌یابی دموکراتیک و ارزیابی وضعیت سیاسی ـ اجتماعی و امکان تحقق اهداف بوده که پس از بحث‌ها و گفتگوهای مفصل در ابعاد مختلف تصمیم‌ها و برنامه‌های خود را در مفاد قطعنامه‌ی پایانی کنگره که توسط اعضای کنگره‌ی دوم به تصویب رسید.
مفاد قطعنامه‌ی پایانی دومین کنگره‌ی کودار به شرح ذیل می‌باشد:
-1 کودار به عنوان سیستم دموکراتیک جامعه‌ی شرق کوردستان به جای مبنا ‌قراردادن مدل‌ «دولت‌ـ ملت» مبارزه‌ برای تحقق و نهادینه‌نمودن مدل «کنفدرالیسم دموکراتیک» در شرق کوردستان و ایران را به عنوان هدف استراتژیک تعریف می‌نماید. جامعه‌محوری، حق‌ تعیین سرنوشت در چهار‌چوب مدل «خود‌مدیریتی دموکراتیک»، امکان تاسیس مجالس محلی و منطقه‌ای، ایجاد کمون‌ها، تعاونی‌های اجتماعی، سندیکاها، احزاب و نهادهای اجتماعی و مشارکت مردمی درتصمیمات سیاسی و اجتماعی را به عنوان حقوق مشروع ملت‌ها و از ملزومات تحقق دموکراسی در ایران می‌داند. بر همین اساس تمامی هویت‌های اجتماعی،اتنیسته‌ها‌، ادیان، مذاهب و تنوعات اجتماعی دارای حقوق برابر بوده و مشارکت آنان در مدل کنفدرالیسم دموکراتیک، به غنای سیاسی و اجتماعی می‌انجامد‫.‬‬‬‬‬‬‬‬‬
-2 کودار در معادلات سیاسی داخلی و منطقه‌ای، استراتژی «جبهه‌ی سوم» را مبنای توسعه‌ی مبارزه‌ی دموکراتیک خود قرار داده است. در عین حال که بادولت‌های غیردموکراتیک مرزبندی قاطعانه‌ای دارد، در قطب‌بندی‌های ارتجاعی منطقه‌ای نیز قرار نگرفته، سیاست مستقل خود را در پیش خواهد گرف‫.‬‬‬‬‬‬‬‬
-3 کودار خود را متعهد به مبارزه‌ی همه‌جانبه در راستای تحقق آزادی رهبر خلق کوردستان «عبدالله اوجالان» نظریه‌پرداز سیستم کنفدرالیسم دموکراتیک می‌داند.در این راستا از همه ظرفیت‌های سیاسی و اجتماعی خود جهت تحقق این امر استفاده می‌کند‫.‬‬‬‬‬‬‬
-4 جمهوری اسلامی جهت روند دموکراتیزاسیون در ایران موظف و مکلف به پذیرش و به رسمیت‌شناختن حق «خود‌مدیریتی دموکراتیک» کوردها در شرق کوردستان است. این امر حداقل و کف مطالبات ملت کورد در شرق کوردستان به شمار می‌آید که پیش‌شرط آن نیز، تغییر قانون اساسی فعلی ایران است. اگر جمهوری اسلامی، حقوق و آزادی‌های ملت کورد در شرق کوردستان و در رأس آن حق خود‌مدیریتی دموکراتیک آنان را به رسمیت بشناسد، سیستم کنفدرالیسم دموکراتیک نیز می‌تواند با آن در تعامل باشد. در غیر‌این‌صورت کودار به صورت یک‌جانبه، اجرایی‌نمودن آن را به عنوان اولویت برنامه‌ی سیاسی‌ـ اجتماعی خود مبنا قرار خواهد داد‫.‬.‬‬‬‬‬‬‬‬
-5 در مدل کنفدرالیسم دموکراتیک که کودار پیشاهنگ تحقق آن است، هویت، موجودیت سیاسی‌ـ اجتماعی و حقوق همه مذاهب و باورداشتها در چهارچوب شهروندی آزاد، دموکراتیک و برابر تضمین خواهد شد. تمامی این تنوعات بدون اعمال هیچ تبعیضی، از حق سازماندهی و دفاع از هویت فرهنگی، اجتماعی،سیاسی، دینی و مذهبی خود برخودار هستند.
-6 زنان و جوانان دینامیسم و نیروی پیشاهنگ کودار و نهادینه کردن سیستم کنفدرالیسم دموکراتیک هستند. پارادایم دموکراتیک، آزادی زن را مبنا قرار می‌دهد.زنان در تمامی حوزه‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در تصمیم‌گیری‌ها نقش‌ویژه‌‌ی خود را ایفا نموده و همچنین در تمامی ساز و کارهای مدیریتی مدل ریاست مشترک و برابری جنسیتی(زن و مرد) را اساس می‌گیر
-7 مدرنیته‌ی سرمایه‌داری با بهره‌گیری از انباشت سرمایه، صنعت‌گرایی و تعمیق مدل‌ دولت‌ـ ملت، تخریب محیط‌ زیست را ضامن بقای خود می‌داند‫.‬ در همین پیوند،تخریبات عظیمی نیز تحت عنوان «توسعه‌ی اقتصادی» در شرق کوردستان صورت می‌گیرد. کودار با حساسیتی ویژه‌ در چهارچوب پارادیم «‌دموکراتیک واکولوژیک» در مقابل ذهنیت اشغالگرانه‌‌ی جمهوری اسلامی و تفکرات غارت‌مدار فتح ذخایر و منابع طبیعی به شدت مقابله نموده و هرگونه تخریب محیط‌زیست کوردستان را آسیب به ارزش‌های هویت اجتماعی و تاریخی ملت کورد می‌داند و در مقابل آن می ایستد‫.‬.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
-8 کودار و به طبع‌ آن ملت کورد در شرق کوردستان در مقابل هرگونه تهاجم و فشار نیروهای سرکوب‌گر داخلی و جریان‌های مداخله‌گر خارجی، از حق دفاع مشروع برخوردار است. نیروهای دفاع مشروع، کارکردی تهاجمی ندارند، بلکه ساز و کار دفاعی تمامی طیف‌ها و تنوعات جامعه‌ی دموکراتیک هستند.
-9 تشکیل جبهه‌ی دموکراتیک خلق‌های ایران و هم‌گرایی نیروهای اجتماعی آزادی‌خواه یک ضرورت استراتژیک در راستای دموکراتیزاسیون ایران است. برهمین‌ مبنا در کنگره‌ دوم کودار، گسترش مناسبات سیاسی میان کوردها با آذری‌ها، عرب‌ها، بلوچ‌ها، ترکمن‌ها ودیگر خلقها در دستور کار قرار گرفت؛ کودار تمامی این نیروها را به گسترش دامنه مبارزه‌ی سیاسی و اجتماعی و تلاش مضاعف در راستای تفاهم و هم‌گرایی بیشتر نیروهای دموکراتیک در برابر جمهوری‌اسلامی فرا‌می‌خواند.
-10 کودار در عین حال که آماد‌ه تعامل با احزاب آزادی‌خواه شرق کردستان است، بر این باور است که ظرفیت‌های مدنی و سیاسی جامعه‌ی کوردستان و سطح سازمان‌دهی آنها باید افزایش یابد‫.‬ در همین راستا ضروری است که ساز و کار فعالیت‌های مشترک این نیروها ایجاد گردد. بر همین مبنا کودار به عنوان یک سیستم اجتماعی و سیاسی دموکراتیک، خود را مکلف و متعهد به بجای آوری مسئولیت‌های خود در این زمینه می‌داند.‬‬‬‬‬‬‬‬
پس از ارزیابی عملکرد و برنامه‌های دو سال گذشته‌ی کودار اساسنامه‌ی کودار اصلاح و به تصویب رسید، در این راستا «فواد بریتان» و «زیلان تانیا» به عنوان روسای مشترک کودار در انتخابات مجمع عمومی کنگره برگزیده شدند.
جامعه‌ی دموکراتیک و آزاد شرق کوردستان- کودار پس از برگزاری کنگره‌ی اول خود در سال 2014 تاسیس گردید. در طی دو سال اخیر کودار جهت برساخت مدل ملت دموکراتیک در ایران و شرق کوردستان تلاش می‌کند.

مطالب مرتبط