کودار : عید قربان، نماد قیام حقیقت‌جویی انسان در برابر تاریکی

کودار : عید قربان، نماد قیام حقیقت‌جویی انسان در برابر تاریکی

قیام حقیقت‌جویی انسان و خردورزی جامعه‌ی بشری در برابر جهل و سلطه‌ی سردمداران تاریکی، کرامت انسان و جامعه‌ای‌‌ست که سلطه‌ی بت‌اندیشی اقتدار را برنمی‌تابد. عید قربان نمایانگر سنت ابراهیمی مقاومت در برابر جهل نمرودیانی‌ست که امروز سرزمین مقدس یکتا‌پرستی و وحدانیت و برادری خاورمیانه‌ این میلاد‌گاه مبشران آشتی و عدالت‌ را آکنده از شر، کینه و خون نموده‌اند. انقلاب ابراهیم احیای مفهوم کرامت انسانی و موجودیت حقیقی جامعه‌ا‌ی‌ست که حاضر به زیستن در زنجیر تاریکی و جهل نیست. سرزمین و فرهنگی که با جامعه، دین و اخلاق خویش گهواره‌ی خیر، زیبایی و آشتی و عدالت بوده و نوید‌بخش زیستن و آزادی برای تمام جهان است . تعصب‌های واپس‌گرایی و ازخودبیگانگی دودمان نمرودیانِ شر، که با نام دین و سنت، تمامی خاورمیانه را آلوده نموده، هیچگاه دین و سنت پیامبری نبوده و وضعیت خونین خاورمیانه ایجاب می‌کند که یک بار دیگر سنت حضرت ابراهیم با معیارهای آزادی راستین بشریت از سوی جوامع موجود در این سرزمین احیا گشته و دین حقیقی و عید عدالت و آزادی‌ِ قربان، به هدیه‌ی بشریت به تاریخ و زمان تبدیل گردد. رسالتی تاریخی که اگر بر بسترهای دموکراسی و حق حیات آزادانه و دموکراتیک خلق‌های موجود در این سرزمین صورت پذیرد، مبارزه‌ی راستین در تحقق آزادی و عدالت برای تمام جامعه‌ی بشری‌ خواهد بود. عید قربان عید انسان و جامعه‌ای‌ست که دین را به مثابه‌ی فرهنگ حقیقت‌مداری، رهایی از جهالت و تاریکی و راهگشای مبارزه برای گستراندن عدالت بشری برای تمام جهان می‌داند، جهانی که عاری از کینه و نفرت انسان از انسان بوده و وحدانیت و یکتاپرستی هیچگاه سلطه‌ی انسان بر انسان نباشد. عید قربان، عید آزادی جامعه‌ی امروز خاورمیانه و مسلمانان آزاده‌ای‌ست که بت‌شکنی ابراهیم و ظهور پیامبران صلح، آشتی و آزادی را ظهور روشنی، مقاومت و آزادی و حقیقت می‌پندارند و بر ایمان خود تا آزادی تمامی جامعه‌ و سرزمین خویش و تا مبدل نمودن آتش جهل و نفرت به گلستان خرد و کرامت انسانی وفادار و پابرجا می‌مانند. کمیته‌ی ادیان و باورداشت‌های آیینی کودار، عید قربان را به تمامی پیروان حقیقت، و پویندگان سنت و فرهنگ ابراهیمی و همه‌ی مسلمانان راستین و آزاده تبریک می‌گوید.

 

کمیته‌ی ادیان و باورداشت‌های آیینی کودار
24.09.2015

مطالب مرتبط