کودار: ژنوساید کوردهای فیلی یکی از دردناکترین ژنوسایدهای قرن بیستم بر علیه خلق کورد میباشد

کودار: ژنوساید کوردهای فیلی یکی از دردناکترین ژنوسایدهای قرن بیستم بر علیه خلق کورد میباشد

قرن بیستم از طرفی شاهد قیامهای وسیعی از طرف خلق کورد بر علیه نیروهای اشغالگر بودیم و از سویی نیز شاهد ژنوساید خلقمان در تمامی بخشهای کوردستان بودیم. قتل‌عام درسیم، انفال، قارنا و ژنوساید کوردهای فیلی از جملەی مهمترین این ژنوسایدها میباشند.

ژنوساید کوردهای فیلی به دست رژیم بعث از دردناکترین ژنوسایدها بر علیه خلق کورد میباشد. در ۷ آوریل ۱۹۸۰ و در زمانی که جنگ بین ایران و عراق شروع شده بود، صدام حسین هزاران نفر از کوردهای فیلی را که ساکن شهرهای مرکزی و جنوبی عراق بودن به بهانەی تبعەی ایرانی بودن آنها را به سوی مرزهای ایران آواره نمود. رژیم دیکتاتور صدام حسین ضمن مصادرەی اموال این کوردها به مصادرەی شناسنامەی آنها پرداخته و تعدادی از جوانان و مردان این خانوادەها را به عنوان گروگان نگه داشت. در طی سالهای ۱۹۸۰ تا ۱۹۹۰ بیشتر از ۲۰۰۰۰ جوان کورد ناپدید شده و تا به حال نیز اثری از آنها دیده نشده است.

این ژنوساید که یکی از بزرگترین ژنوسایدهای خلق کورد در قرن بیستم توسط رژیم دیکتاتور صدام حسین بوده است. متاسفانه این ژنوساید به علت سیاستهای عشیرەای و خانوادگی تعدادی از نیروهای کوردی نتوانست به اندازەی ژنوسایدهای دیگر مطرح شود. اشغالگران کوردستان علاوه بر ژنوساید و نابودی فیزیکی، ژنوساید سفید یا قتل‌عام فرهنگی را بر علیه خلقمان انجام میدهند. هدف آنها نابودی ریشەهای فرهنگی –تاریخی خلقمان به منظور تسلیمیت و تجزیەی این خلق و دور کردن آنها از خظ ملی میباشد.

در یک سال گذشته حملەی تبهکاران داعش به کوردستان به هدف نابودی و ژنوساید دیگری بر علیه خلقمان با مقاومت تاریخی نیروهای گریلا در غرب و جنوب کوردستان همراه شد، این مقاومت نه تنها از ژنوساید دیگری بر علیه خلقمان جلوگیری نمود بلکه توانست به نمایندگی از تمام خلقهای خاورمیانه در برابر تجاوز مزدوران داعش ایستادگی نماید. جنبش آزادی خواهی خلق کورد ثابت نمود که خلقمان با تکا به نیروی ذاتی خود و زنده کردن ریشەهای فرهنگی خود خواهد توانست در برابر هر حملەای از خود دفاع نماید و خط قرمزی بر ژنوساید خلقمان باشد. خلق ما به پیشاهنگی جنبش آزادی خواهی ثابت نمود که نه تنها قربانی معادلات منطقەای نیست بلکه در حال حاظر به عنوان یکی از آکتورهای اساسی معادلات خاورمیانه به حساب می‌آید.

ما ضمن یادآوری و ادای احترام به شهدای فیلی، اعلان میداریم که جنبش آپوئیستی با اساس گرفتن خط ملی انتقام تاریخی از اشغالگران خواهد گرفت.

 

شورای رهبری جامعەی دمکراتیک و آزاد شرق کوردستان ─ کودار
06.04.2015

مطالب مرتبط