کژار: برای زنان کوردستان سالگرد پ.ک.ک به مثابه ی سالگرد آزادی فکر و ارادەشان است

کژار: برای زنان کوردستان سالگرد پ.ک.ک به مثابه ی سالگرد آزادی فکر و ارادەشان است

37مین سالگرد PKK را به رهبر آپو، رهبر آزادی و رهایی و آفریدگار ایدئولوژی زن آزاد و همچنین شهیدان راه آزادی و همه ی زنان خاورمیانه و خلق کورد تبریک می گوییم.

با گرامیداشتن سالیاد تاسیس PKK یاد رفقای قهرمانی همچون حقی قرار، کمال پیر، مظلوم دوغان و سکینه جانسز که در تاسیس و پیشبرد ایدئولوژی و سازماندهی PKK نقش پیشاهنگ داشتند را گرامی میداریم. در واقع پ.ک.ک در موقعی پا به عرصه ی مقاومت و مبارزه گذاشت که چیزی از زبان و فرهنگ خلق کورد به جا نمانده بود و به اصطلاح قیامهای پی در پی کوردها به شکست انجامیده بود و بعد از هر قیامی نیزخلق کورد با قتل عام و نسل کشی روبرو گشته بود و این تنها نتیجه ای بود که بعد از قیامها نصیب مردم می شد بنابراین در اذهان مردم انقلاب و قیام با قتل عام تداعی می شد. دراین شرایط حساس تاریخی رهبر آپو و بنیانگذاران PKK وارد میدان مبارزه شدند. در حقیقت قیام رهبر آپو قیام همه ی خلقهای دربند خاورمیانه بود. از طرفی کوردی که از حقیقت خود دورگشته بود دوباره زنده شد و زنی که در قید و بند نظام دولت و آداب و رسوم و دین به تنگ آمده بود به پا خاست و از طرف دیگر این پیام را به نظام حاکم داد که فکر آزادیخواهی را هرگز نمی توان سرکوب کرد.

PKK در 37 سال مبارزه بر علیه بیدادی و استعمارگری نه تنها در همه ی بخشهای کوردستان بلکه در تمام خاورمیانه نیز به نیروی بزرگ دفاع از مظلومین تبدیل گشته است. امید همه ی خلقها به آزادی و رهایی از یوغ استعمارگران شده است. شخصیت زن آزاد و ایدئولوژی رهایی زن، زن را در کوردستان به پیشاهنگی بزرگ برای انقلاب بدل ساخت. در حقیقت تنها رهبر آپو و فلسفه ی او بود که حقیقت زن را به زن و جامعه شناساند و تاریخ زن را از نو نگاشت. به زن زندگی ای نو بخشید و این از بزرگترین دستاورد PKK بود که زن کورد نقش پیشاهنگ انقلابی بزرگ را نه تنها در کوردستان بلکه در خاورمیانه نیز بر عهده بگیرد. زنانی که حماسه ی بزرگ کوبانی را آفریدند و در روژآوا به نیروی بزرگ مدافع و پیشاهنگ خلق خود بدل گشتند در واقع نمود همین واقعیت است. همه ی این قهرمانی ها و حماسه ها از فکر و ایدئولوژی رهبر آپو نشات می گیرند. و PKK دیگر نه یک حزب و یک سازمان است بلکه فلسفه ی زندگی و فکر آزاد و اراده ی آزاد خلق است ایدئولوژی ای است به وسعت آزادی که رهایی همه ی خلقهای خاورمیانه را در درون خود جای داده و برای آن مبارزه می نماید و همین ویژگیها نیز باعث شد که هزاران زن و جوان از همه ی بخشهای کوردستان و خاورمیانه و حتی از کشورهای اروپایی به آن ملحق شوند.

ما زنان آزاد شرق کوردستان KJAR ضمن تبریک دوباره ی سالگرد تاسیس PKK با هر چه بیشتر بالا بردن سطح مبارزاتمان تا آزادی جسمی رهبر آپو از پای نمی نشینیم و با پیمانی که به شهیدان و خلق مان داده ایم با اصرار در خط مبارزه و مقاومت شهید سکینه جانسز،به عنوان یکی از اولین بنیانگذاران PKK آزادی را برای همه به ارمغان خواهیم آورد. زنان در هر جای کوردستان و در شرق کوردستان نیز با پیشاهنگی خود برای مبارزه و انقلاب در حقیقت پاسخی محکم به دعوت رهبری از زنان برای مبارزه داده اند. برای زنان کوردستان سالگرد PKK به مثابه ی سالگرد آزادی فکر و اراده شان است برای همین نیزدر هر موقعیتی از رهبری حمایت کرده و برای رهایی ایشان از امرالی در صحنه ی مبارزه و مقاومت حضوری همیشه سبز دارند.

 

جامعه ی زنان آزاد شرق کوردستان ─ KJAR
2015.11.26

مطالب مرتبط