گفتوگو با سمکو دیجلە کوردیناسیون جامعەی جوانان شرق کوردستان
گفتوگو با سمکو دیجلە کوردیناسیون جامعەی جوانان شرق کوردستان

گفتوگو با سمکو دیجلە کوردیناسیون جامعەی جوانان شرق کوردستان

همانطور که شاهدهستیم در شرق کوردستان و ایران با شهادت دختر جوان کورد ژینا امینی سیل عظیمی از اعتراضات در شرق کوردستان و ایران تا به امروز در جریان می باشد، این خیزش عظیم را چگونە ارزیابی می‍کنید؟
ابتدا در شخص ژینا امینی و نیکا شاکرمی تمام شهدایی کە جان شیرینشان را فدای آزادی و دموکراسی کردەاند و انقلاب زن را بە پیش بردند تمام شهیدان راه آزادی را با انقلاب زن با فکر و فلسفه‌ی رهبر آپو، در شرق کوردستان و ایران رؤیای اشغالگران را از هم پاشید وحاکمیت را به چالش کشید. تعریف ما از اتفاقاتی که در شرق کوردستان و ایران در جریان است نه اعتراض بلکه انقلاب است. چون که از همان روزهای نخست، خلق موضع خود را بە طور واضح، که سرنگونی سیستم اشغالگر و دیکتاتور جمهوری اسلامی و اصل نظام حاکم بود، اعلام کرد. خلق‌های آزادی‌خواه ایران دیگر امیدی به اصلاحات و انعطاف در سیستم مرتجع جمهوری اسلامی ندارند، لذا تنها راه برون‌رفت از بحرانی که مسبب آن حاکمیت است تغییر در کل نظام حاکم و گذار از اشغالگری جمهوری اسلامی است. وضعیت موجود حاصل بیش از چهار دهه خفقان، زندان، شکنجه، اعدام، سرکوب نسل جوان، زنان، دگراندیشان، خلق‌ها و اتنیک‌های متفاوت ایران است. گرچه حاکمیت با سناریوسازی و جنگ ویژه همانند مسئله‌ی شاه‌چراغ و به خشونت کشیدن گردهمایی‌های آزادی خواهان قصد به انحراف کشیدن انقلاب خلق‌ها را دارد و انقلابیون را اقلیتی محدود، تجزیەطلب و اغتشاشگر عنوان می‌کند. اما از این واقعیت غافل است که این خلق دیگر همان خلق چهل سال قبل نیست که به آسانی بەوسیلەی جنگ ویژه‌ی حاکمیت فریب بخورد و حکومت آخوندی بتواند انقلاب را از خلق‌ها برباید. خلق با موضعگیری خود در مقابل جنگ ویژه‌ی حاکمیت پیوند سپاهی با داعشی را مبارک گفت و بر هر کسی آشکار شد کە فکر و اندیشه‌ی مرتجعین جمهوری اسلامی همان اندیشه‌ی داعشیست. واکنش خلق این واقعیت را نمایان کرد که دیگر فریب دروغ‌های حاکمیت را نمی‌خورند، فریب‌خوردگان همان‌هایی هستند که به روی فرزندان خلق سلاح می‌گیرند و یا با باتوم وحشیانە بە زنان و جوانان حملەور می‌شوند و آزادی‌خواهان را سرکوب می‌کنند. جوانان آگاهی که به پا خاسته و می‌خواهند خود آینده را بسازند آگاه‌ترین و مسئولیت‌پذیرترین قشرهای جامعه هستند. از طرفی دیکر حاکمیت اشغالگر با متوصل شدن به تئوری توطئه مانند همیشه در تکاپوست تا انقلاب خلق‌ها را به دشمن خارجی نسبت دهد. و از این راه سرکوب، کشتار و خشونت خود را مشروع جلوه دهد. لذا همان طور که گفتیم وضعیت موجود حاصل سرکوب، خفقان، و ارتجاع خود حاکمیت است. چشم‌انداز وبرنامه‌هایی که سیستم مرتجع و اشغالگر جمهوری اسلامی برای جوانان و خصوصا نسل نو در نظر داشت فروریخت. با وجود این که حاکمیت بەویژە در دهه‌ی اخیر بسیار بر روی جوانان متمرکز شدە بود و در شخص جوانان و زنان، خواستار به زیر سلطه درآوردن کل جامعه بود و دراین راه برنامه‌ریزی و بودجه‌های هنگفتی هم خرج کرد. اما جوانان با شعله‌ورنمودن آتش انقلاب و حضور در میدان‌های قیام به اشغالگران نشان دادند که از هویت آزاد خود دفاع می‌کنند. جوانان نشان دادند که پوشالین، بی‌مسئولیت و لیبرال نیستند بلکه واقع‌گرا هستند، ارزش وهنجارهای جامعه و خلق را بر ارزش‌های شخصیشان اولویت داده و در این راه نیز آماده‌ی فداکاری هستند به همین دلیل هم سیل‌آسا در میدان آماده‌اند و خواستار تغییرات بنیادین هستند.
همانطور کە اشارە کردید این انقلابی کە در جریان می‌باشد تفاوت‌های بسیاری با اعتراضات سال‌های گذشته دارد و نقش زنان نیز در این اعتراضات بسیار پررنگ بود، چە چیزی باعث شد کە امسال جدا از سال‌های گذشتە قلمداد شود؟
یکی دیگر از تفاوت‌های بنیادین این انقلاب با اعتراضات قبلی حضور پررنگ و پیش‌آهنگی زنان در بعدی بسیار وسیع است. برهمه آشکار است که امروزه انقلاب زنان با وسعتی بزرگ و همه جانبه در خاورمیانه و جهان در جریان است. این انقلاب محوریت خود را از جایگاه زن در فکر وفلسفه‌ی رهبر آپو می‌گیرد. همه بر این واقعیت واقف هستند که تأسیس ارتش زنان و خود سازماندهی زنان بر اساس فکر و فلسفه‌ی رهبر آپو و همچنین جسارت و فداکاری رفقای زن در صفوف گریلا و همچنین مقاومت یگان‌های مدافع زنان YPJ در جنگ با داعش به زنان تمام جهان روحیه بخشید و تمام زنان جهان ازجمله زنان ایران را برای رسیدن به آزادی امیدوار و مصمم‌تر نمود. زنان ایران نیز شهامت، مقاومت و شخصیت زن آزاد که در رفقای گریلا تجلی یافته را بنیاد مبارزات و مقاومت خود قرار داده‌اند و با شعار “زن زندگی آزادی” قدم‌های استوارشان را به سوی آزادی به پیش می‌برند. رهبر آپو آزادی جامعه را در گرو آزادی زن می‌بیند و ومی‌گوید تا زن آزاد نشود جامعه آزاد نخواهد شد. درتاریخ با انحطاط جایگاه زن و برساخت سیستم اقتدار و مردسالار کل جامعه به بردگی کشیده شد. اما به درازای عمر سیستم اقتدار و دولت، زنان بر آزادی اصرار کرده و مبارزات خود را تداوم بخشیده‌اند. فراموش نکنیم که در تاریخ معاصر ایران هم زنان همیشه پیشاهنگ مبارزات بوده‌اند. در نخستین روزهای انقلاب 57 زنان آزادیخواه ایران خطر قبضه کردن انقلاب توسط حکومت آخوندی و شخص خمینی را احساس کردند و با وجود این که هنوز یک ماه از انقلاب نگذشته بود در ١٧ اسفند زنان اولین نیرویی بودند که برای پاسداری از آزادی و آینده‌ی انقلاب به خیابان‌ها آمدند و مبارزه‌ی خود را بر علیه حکومت آخوندی و اشغالگر جمهوری اسلامی آغاز کردند. همانطور که امروز نیز قابل رؤیت است پیشاهنگی مبارزه علیه ظلم، بیداد و بی‌عدالتی با زنان آزادیخواه ایران است و همچنان در میدان مبارزه ندای آزادی سر می‌دهند.
فکر و فلسفەی زن، زندگی، آزادی با پیشاهنگی زنان و جوانان گریلا در کوهستان‌های آزاد کوردستان در حال مبارزە است، دولت اشغالگر ترکیه از بهار امسال با تمام نیروی خود و با همکاری پارت دموکرات کوردستان عراق به مناطق حفاظتی میدا یورش آورده و بعد از آنکه نتیجه‌ای نتوانست به دست آورد، با مقاومت تاریخی گریلا روبرو گشت، دشمن به سلاح‌های ممنوعەی شیمیایی متوسل شد، در این باره برایمان توضیح دهید؟
دولتهای اشغالگر در کوردستان و دولتهای هژمون گرا نیک بر این راستی واقفند، ندای آزادی که در تمام گوشە و کنار جهان پیچیده و با پیشاهنگی انقلاب زن گوش تمامی دولت‌های مستبد را آزرده. جوهره‌ی فلسفه‌ی رهبر آپو است. و از کوهستان‌های آزاد کوردستان برخاستە. رهبر آپو با رهیافت ملت دمکراتیک و تاسیس جنبش آزادی راه رهایی و آزادی را برای تمامی خلق‌های ستم‌دیده روشن نمود و راه برونرفت از بحرانی کە مدرنیته‌ی کاپیتالیستی گریبانگیر جوامع کرده بود را پیش رویشان قرار داد. این برای حاکمیت و مستبدین بە معنای خطری جدیست. لذا قبل از همه رهبر آپو با توطەی بین المللی و سیستم شکنجه‌ی امرالی مورد هجوم سیستم اقتدار قرار گرفت و از سوی دیگر گریلاهای آزادی کە پیش‌آهنگ رسیدن خلقهای ستم دیده بە آزادی هستند با یورشی با این ابعاد گسترده مواجه هستند. در سال گذشته شاهد قهرمانی و حماسه‌آفرینیی رفقای گریلا بودیم. تاریخ چنین جانفشانی ومقاومتی کە مدافعان ازادی نشان دادند را هرگز ندیده و فراموش نخواهد کرد. فرزندان آزادی خواه کوردستان به نمایندگی همەی آزادیخواهان جهان بە پاسداری از آزادی برخاسته‌اند. دشمنان آزادی برای رسیدن به اهداف شومشان در جنگی نا برابر از هر گونه تکنولوژی جنگ، صلاح‌های کشتار جمعی، شیمیای و صلاح‌های تاکتیک نوکلر استفاده کرده و بە هرگونە جنایت جنگی که با موازین اخلاق جنگ و حقوق بشر مغایر است متوسل شدند. ده‌ها تن از رفقای فداکارمان جان شیرینشان را فدای دفاع از ارزش وکرامت خلقهای آزادی خواه کردند. اشغالگران در مقابل دیدگان همە، با همکاریی ناتو و دیگر اشغالگران کوردستان بە چنین جنایتهای غیر انسانی دست می‌زند، سکوت سازمانها و نهادهای جهانی نیز نمایانگر همکاری آنها با اشغالگران است و این راستی را برایمان روشن می‌سازد کە موازین حقوق بشر و سازمان ملل کە در تملک دولت‌های هژمن‌گرا است شامل خلقهای زیردست خصوصا خلق کورد نمی‌شود و آنچە کە برای دولت‌ها بی‌اهمیت است ارزش‌های انسانی است. لذا آنچه کە شایان اهمیت می‌باشد مقاومت و بە پا خواستن خلق برای پشتیبانی از فرزندان و مدافعانشان است. بدون شک نقش pdk وخانواده‌ی بارزانی نیز در این جنگ شایان تحلیل و تامل است.نیروهای بارزانی از همان اوایل با پوشش اطلاعاتی برای ترکیە، (گەمارۆ) و جلوگیری از رسیدن آزوقه و امکانات پزشکی محافظتی(دفاعی) مانند ماسک شیمیای و… همکاری و وفاداری خود به اشغالگری ترکیه را اعلام کرد. pdk برای ارتقای همکاری و همسویی با اشگالگران کوردستان نیروها و جنگ‎افزارهای خود را بە سوی مناطق آزاد کوردستان سوق داد و لولەی اصلحەهایشان را رو بە کوهستانهای کوردستان و گریلاهای آزادی گرفتند. البتە این کار pdk و خانواده‌ی بارزانی با توجه بە پیشینه‌ی تاریخی وحافظه‌ای که خلق کورد از خیانتهای آنها دارد دور از انتظار نبود. بر همە آشکار است کە بارزانی‌ها در مقابل ستاتوی خود بە اشغالگران کوردستان چە تعهدهای داده. و خلقمان در دیگر بخشهای کوردستان را با چه بهای به حراج گذاشته است.

در این برهه‎ی حساس تاریخ که همەی دولت‌های استعمارگر ایران و ترکیه در حال نابودی خلق کورد هستند نقش جوانان در این روزها و در این انقلاب زنان که تا اکنون هم پابرجاست چیست و جوانان چگونه میتوانند نتیجەای مطلوب به دست آورند و در رابطە با سرکوب‌های رژیم نقش جوانان چیست؟
در این برهه‌ی حساس تاریخی کە فریاد آزادی با پیشآهنگی زنان پایه‌های استبداد را بە لرزه افکنده و جوانان هر روز با حضور در میدان‌های قیام گام‌های استوارشان را بە سوی آزادی برمی‌دارند. روز حساب‌خواهی از حاکمیت و رهایی از ظلم و استبداد فرا رسیده. رژیم اشغالگر ایران در ورای این اعتراض‌ها پایان حاکمیتش را می‌بیند. لذا با توصل بە زور و بە کارگیری دستگاه‌های سرکوبش و با قتل و کشتار آزادیخواهان در پی استقرار و دوام حاکمیتش است در این راه از قتلعام و کشتار خلق هیچ ابای ندارد. دولت‌های هژمون‌گرا مانند آمریکا و دیگر دولت‌ها بدون هیچ توجهی بە خون شهدا و خواست خلق‌های آزادی‌خواه با رژیم اشغالگر ایران در تعامل هستند و از وضعیت پیش آمده اخازی می‌کنند و بە فکر برداشت منافعشان هستند. جوانان و خلقهای آزادی خواه بایستی با اتکا بە نیروی ذاتی و جوهری خویش خود را برای مقابلە با تهاجم و حاکمیتی کە هیچ مشروعیتی ندارد آماده کنند. بخصوص جوانان بە عنوان نیروی پیش‌آهنگ انقلاب با تداوم حضور گسترده در میدان‌های قیام، فرصت خود سازماندهی کردن بە دشمن را ندهند. اگر دشمن با اصلحه و کشتار بە ندای آزادی‌خواهی خلق پاسخ می‌دهد. خلق نیز باید از حق دفاع مشروع و مکانیزم دفاعی خود برخوردار باشد. وظیفەی دفاع از خود و جامعە بر دوش جوانان است. بر همین اساس جوانان بایستی در تیم‌های متفاوت خود را سازماندهی کنند و با استفاده از هر گونه ابزار دفاعی-خلقی مانند کوکتول‌مولوتوف و … بە دفاع از خود و جامعە برخیزند. جوانان محلات با شناسایی و تنبیه حوامل سرکوب در محلات خود بە شیوەهای گوناگون بە مقابلە با آنان بپردازند و زندگی را از آنان تلخ کنند. با کنترل و سوزاندن ساختمان‌های حکومتی و برقراری سازمان‌های مدنی و مردمی و همچنین سازمان‌های محلات در پیشبرد انقلاب زن گام‌هایمان را مسممتر و استوارتر بە سوی آزادی برداریم. جوانان با پیوستن به صفوف گریلا کە همانا سرچشمه‌ی فلسفه‌ی زن، زندگی، آزادیست بە صفوف مدافعان انقلاب زن و آزادی بپیوندند. با تداوم انقلاب و رسیدن به اهداف و آرزوهای شهیدانمان کە همانا آزادی نهایست نخواهیم گذاشت کە خونشان پایمال شود.
منبع: منبع مجلەی ژیلمو شمارە ٢٣

مطالب مرتبط