گوران شاهو: اتحاد و مبارزه امری ضروری در راستای تداوم حیات است
گوران شاهو: اتحاد و مبارزه امری ضروری در راستای تداوم حیات است

گوران شاهو: اتحاد و مبارزه امری ضروری در راستای تداوم حیات است

عضو شورای مدیریتی کودار در برنامه‌ی هفتگی هلی سه اظهار نمود:« سکوت در برابر رژيم حاکم در وضعیت موجودیت هر فرد و  خلقی را با خطر مواجه می‌سازد. ایجاد جبهه‌ای دموکراتیک ضرورتی تاریخی با توجه واقعیت‌های کنونی جامعه‌ی ایران و شرق کردستان برشمرده می شود. »

گوران شاهو عضو شورای مدیریتی جامعه‌ی دموکراتیک و آزاد شرق کردستان«کودار» در برنامه‌ی هفتگی هلی سه از شبکه‌ی تلویزیونی آرین، نقش حکومت‌ ترکیه و ایران در توطئه‌ و پلان قتل‌عام خلق کرد و سیاست‌های حکومت ایران در داخل و منطقه و همچنین توافق ۲۵ ساله‌ی ایران و چین را مورد ارزیابی قرار داد.

شاهو ابتدا در مورد دلیل هجوم دولت ترکیه بر خلق کرد گفت: دولت ترکیه موجودیت خود را در انکار و نفی خلق کرد می‌بیند. دولت ترکیه اتوپیای احیای امپراطوری عثمانی را از اهداف اساسی خود برمی‌شمارد. همچنین در تلاش است تا با توسعه‌ی صنعت‌گرایی در منطقه به عنوان ابرقدرت شناخته شود. آشکار است که جوهره‌ی صنعت‌گرایی  و توسعه‌ی آن لزومات و فاکتورهایی را در برمی‌گیرد که استعمار نمودن سرزمین و منابع زیرزمینی و طبیعی آن از جمله‌ی این فاکتورها می‌باشد.

گوران در ادامه افزود: پلان‌ و برنامه بر روی کاغذ و ومرحله‌ی عملی نمودن آن تفاوت‌های بسیاری دارند. آزمون و تجارب گریلایی و آمادگی گریلاها پلان دولت ترکیه مبنی بر تحت استعمار درآوردن هفتانین را برهم زده است. برچسب تروریسم و نام‌گذاری عملیات خود به مانند «پنجه ببر» از سوی دولت ترکیه در راستای مشروعیت بخشیدن به استعمار جنوب کردستان است. البته برچسب زنی و نام‌گذاری عملیات‌های استعمارگرایانه نشان از عصر آشفتگی در معنای سیاست است که اکنون نظام سرمایه‌داری و دولت ترکیه آن را پیرو و پیاده می‌نمایند. اکنون خلق کرد به عنوان دیواری در برابر اهداف و آرمان‌های دولت ترکیه است که بر این مبنا این هجمه‌ها صورت می‌پذیرد. در این راستا باید بدانیم در اصل این توطئه از سوی دولت ترکیه پلانی در برابر تمام خلق‌های منطقه است و باید با چنین خوانشی به این موضوع نگریست.

وی در مورد نقش حکومت ایران در منطقه گفت: دولت ترکیه با سنتز ترک‌ -اسلام و مبنا قراردادن ناسیونالیسم و ترک‌گرایی و حکومت ایران با گسترش ایدئولوژی شیعه‌گرایی و سنتز ایرانی- شیعی خواستار افزایش قدرت و حاکمیت در منطقه هستند. هر دو حکومت اشتراکاتی دارند که با استفاده از ابزارهای متفاوت اهداف خود را پیاده می‌نمایند. تغییر موزه‌خانه ایاصوفیا به مسجد از سوی اردوغان به شیوه‌ای پوپولیستی و به‌عنوان بخشی از این اهداف برشمرده می‌شود. حکومت ایران نیز این هدف خود را با سیاست‌ پان‌ایرانیستی در داخل و شیعه‌گرایی در منطقه پیاده می‌نماید. دولت ترکیه با همکاری با پ.د.ک و حکومت ایران با استفاده از شبه‌نظامیان شیعی خواهان حاکمیت در عراق و جنوب کردستان هستند. دیدارهای اخیر نمایندگان حکومت ایران با حکومت عراق و احزاب حاکم بر حکومت اقلیم جنوب کردستان  نیز در راستای این اهداف بوده است. حکومت ایران و دولت ترکیه نفوذ در این مناطق را به عنوان خطری در برابر هژمونی خود در منطقه برمی‌شمارد.

گوران شاهو به توافقات حکومت ایران با دیگر کشورها از جمله توافق ایران و چین پرداخت: سیاست‌های رژیم ایران در منطقه و در داخل این حکومت را در تنگنا قرار داده است. باید دانست توافقات اخیر در راستای حفظ موجودیت حاکمیت به هر قیمتی است نه تغییر در وضعیت اسفبار خلق‌ها. این توافقات در درازمدت نتیجه‌ی خوشایندی را برای رژیم ایران در برنخواهد داشت.

وی در ادامه به تاثیرات این توافقات بر اپوزیسیون‌های مخالف رژیم ایران پرداخت و خاطر نشان ساخت: حاکمیت موجود تمام فضای موجود را سرکوب نموده است. به گونه‌ای که مخالفین حاکمیت از سوی رژیم ایران به عنوان دشمن شناخته می‌شوند. در چنین فضایی توافق با هر کشور و یا هر نیروی از سوی رژیم ایران تغییری در فضای موجود ایجاد نخواهد کرد. با این توافقات نیروها و اپوزیسیون‌هایی که بر مداخله‌ی خارجی برای چاره‌یابی بحران موجود باور و امیدوار بودند، دچار ناامید شده‌اند. اتکا بر سیاست‌های خارجی مبنی بر تغییر با توجه به فاکتورهای موجود در نظام در مبارزات تاثیرات منفی و لطمه‌ساز خواهد بود. البته این توافقات به مبارزاتی که بر مبنای دموکراسی و خودمدیریتی و ایرانی دموکراتیک است و نیروهایی که به‌عنوان بازیگری تعیین کننده در ایران و شرق کردستان خواستار تغییرات بنیادین در حاکمیت است، صدمه‌ای وارد نخواهد ساخت.  

عضو شورای مدیریتی کودار در مورد انفجارهای اخیر در ایران گفت: سرپوش‌گذاری دلایل انفجارات اخیر در ایران از سوی حاکمیت اجباری می‌باشد. حاکمیت دلایل و چگونگی این انفجارات را به خوبی می‌داند. اما سکوت آنان از سر اجبار است. زیرا در صورت عدم سکوت باید به این حملات پاسخ دهند و در حال حاضر توان آن را ندارند و اگر در مورد این حملات سکوت اختیار نکنند و از سوی دیگر پاسخگو نباشند از بعد داخلی و خارجی نوعی شکست محسوب می‌شود.

شاهو در پاسخ به سوال« در حالی که رژیم ایران با فشارهای مضاعف داخلی و خارجی روبرو است، چرا سپاه پاسداران هجمه‌‌ها بر گریلاها و خلق کرد در شرق کردستان وارد ساخته است؟» اظهار: رژیم حاکم خواستار آن است تا مرحله‌ای را بدون هیچ مخالفتی سپری نماید. در این جهت هر گونه اعتراض و مخالفتی از سوی هر فعالی در شرق کردستان و حتی فعالین کرد در اروپا را به تُند‌ترین شیوه‌ی ممکن سرکوب می‌نماید. چنین رویکردی امید مخالفین رژيم را برای ایجاد تغییرات در سیاست و حاکمیت کمتر می‌نماید و این رویکرد رژيم ایران در انتها سبب می‌شود تا گزینه‌ی انقلاب برای تغییر حاکمیت موجود انتخاب شود. همچنین حملات اخیر بر نیروهایمان از سوی سپاه پاسداران در راستای از میان برداشتن نیروی پیشاهنگ در ایران و شرق کردستان انجام پذیرفته است که در چارچوب دفاع مشروع پاسخ داده شده است و در صورت هر یورش دیگری بر نیروهایمان در چارچوب دفاع از خود پاسخگو خواهیم بود.

گوران شاهو عضو شورای مدیریتی کودار در پایان برنامه‌ی هلی سه گفت: در عصر نظام سرمایه‌داری، اتحاد و مبارزه امری ضروری در راستای تداوم حیات است. سکوت در برابر رژيم حاکم در وضعیت کنونی موجودیت هر فرد و هر خلقی را با خطر مواجه می‌سازد. ایجاد جبهه‌ای دموکراتیک ضرورتی تاریخی با توجه واقعیت‌های کنونی جامعه‌ی ایران و شرق کردستان برشمرده می شود. تنش‌زایی و تلاش برای تضعیف احزاب از سوی نیروها و احزاب مخالف رژيم به معنای تضعیف نمودن خود آن نیرو و یا حزب می‌باشد. بایستی وضعیت کنونی و ضرورت ایجاد جبهه‌ی متحد به جای تلاش برای تضعیف همدیگر درک شود. البته عدم درک وضعیت کنونی به معنای نبود درک و فهم از سیاست است. اتکا به نیروهای خارجی برای چاره‌یابی وضعیت کنونی جز خشت زدن بر روی آب یا همان شکست و ناامیدی چیز دیگری را در برندارد. همچنین برگزاری کمپین برای آزادی زندانیان سیاسی خصوصا زینب جلالیان ارزشمند است اما باید این کمپین و این شیوه اعتراض گسترده‌تر شود. اعتراضات نباید تنها در سطح جمع‌آوری امضا محدود بماند و بایستی به شیوه‌ی اعتراضات گسترده و یا عملیات مخفیانه نیز انجام پذیرد.

مطالب مرتبط