‫به شهيد برفین چلچه‌مه‬ – شعر

‫به شهيد برفین چلچه‌مه‬ – شعر

‫به شهيد برفین چلچه‌مه‬

‫هنوز کم سن و سال بودی که درد و کورد بودن را به خوبی درک کردی‬
‫فهمیدی که کورد بودن یک درد و زن بودنت هزار درد است‬
‫دیگر از جنس دوم بودن و شهروند چندم بودن خسته بودی‬
‫و نمی‌توانستی که گریه‌ی بچه‌ها‪ ،‬اشک مادران و شکنجه‌ی جوانان ملت‌ات را تحمل کنی‬
‫به دنبال راه نجات بودی و راه را در راه آزادي و فسلفه آپو دیدی‪ ،‬فلسفه‌ی زن آزاد و زندگی آزاد‬
‫می‌دانستی که قندیل تنها قلعه‌ی مقاومت خلق‌ات است‬
‫از سقز تا قندیل را به شوق اين فلسفه طی نمودی‬
‫آزادی را نه تنها برای خودت بلکه برای تمام ملت‌ات می‌خواستی‬
‫زن‪ ،‬کوهستان‪ ،‬مبارزه‪ ،‬فلسفه و زندگی آزاد‬
‫این‌ها واژه‌هايی بودند که با تمام وجود آن‌ها را زندگی کردی‬
‫اما با تمام وجود فلسفه‌ی رهبری را درک کرده و با آن زندگی کردی‬
‫نشان دادی که فلسفه‌ی رهبر آپو‪ ،‬فلسفه‌ی زندگی کردن است‪ ،‬فلسفه‌ی زندگی آزاد‬
‫نشان دادی که در مدت کوتاهی زیلان و بریتان را به خوبی درک کرده‌ای
‫تو خط مشی آزادی را به همه‌ی زنان شرق کوردستان نشان دادی‬
‫به همه‌ی زنان ملت‌ات گفتی دیگر بس است‬
‫فریادهایت بر سپاهیان تاریکی و خائنان را هرگز فراموش نمی‌کنیم‬
‫نشان دادی که در فلسفه‌ی رهبر آپو تسلیمیت وجود ندارد‬
‫و با خون خود صفحه‌ای تازه در مبارزات زنان شرق کوردستان آفریدی‬
‫برفین دیگر در شرق کوردستان يك نماد آزادی يك صلابت است‬
‫سمبل مقاومت‪ ،‬مبارزه و آزادی‬

ئارگەش کارزان
آلترناتیو – ویژەنامەی سالگرد حماسە قندیل 2

مطالب مرتبط