Archives for اکتبر 4, 2013
  • شهروند آزاد

    فرزاد ژیان ─ در شماره‌های قبلی آلترناتیو به بیان معنا و مفهوم شهروندی و کاربرد آن در دنیای امروز پرداختیم ...

    فرزاد ژیان ─ در شماره‌های قبلی آلترناتیو به بیان معنا و مفهوم شهروندی و کاربرد آن در دنیای امروز پرداختیم و گفتیم که عنوان شهروندی یکی از ابزارهای دولت‌ــ‌ ملت‌ها برای اجرای سیاست یک‌دست‌سازی هویتی و ...

    بیشتر بخوانید