Archives for آگوست 15, 2019
  • بگذارید سخن بگوییم !

    امید آدینه بگذارید سخن بگوییم ! بگذارید واژه‌ها و تصاویر برخیزند و زخم ها، درد ها و رخوتِ تن را بپوشانند. ...

    امید آدینه بگذارید سخن بگوییم ! بگذارید واژه‌ها و تصاویر برخیزند و زخم ها، درد ها و رخوتِ تن را بپوشانند. مگر ما چه می خواهیم؟ مگرنه این است؛ که کارخانه‌ها وکارگاه‌هایِ رُس کِشیِ تان، خونِ توده‌هایِ ز ...

    بیشتر بخوانید