Archives for مارس 12, 2021
  • فراخوان

    جهت محکوم کردن سرکوبهای اخیر جمهوری اعدام! برای پشتیبانی از دستگیرشدەگان اخیر جامعە مدنی، فعالین محیط زیس ...

    جهت محکوم کردن سرکوبهای اخیر جمهوری اعدام! برای پشتیبانی از دستگیرشدەگان اخیر جامعە مدنی، فعالین محیط زیست و آزادی زندانیان سیاسی در ایران و شرق کردستان! جهت محکوم کردن سرکوبهای اخیر خلق تحت ستم بلوچ ...

    بیشتر بخوانید