بیستمین شماره مجله زنان شرق منتشر شد

بیستمین شماره مجله زنان شرق منتشر شد

بیستمین شماره مجله زنان شرق منتشر شد. این شماره به ابعاد نظریه‌ی ملت دمکراتیک و نقش زنان در برساخت نظام مبتنی بر ملت دموکراتیک اختصاص داده است. در این شماره مقالاتی در باب دمکراسی، زندگی مشترک آزاد، آموزش، اقتصاد و فرهنگ و هنر در این سیستم با محوریت زن به نگارش درآمده است. این مفاهیم و چگونگی تعاریف آن در مدرنیته دمکراتیک به طور مفصل در این مقالات گنجانده شده است.

                                                                                 جهت دریافت نشریه کلیک نمایید

مطالب مرتبط