سوم اسفند ۱۳۷۷ نقطه عطفی در مبارزات شرق کوردستان

سوم اسفند ۱۳۷۷ نقطه عطفی در مبارزات شرق کوردستان

دو دهه از سالگرد قیام سوم اسفند ۱۳۷۷در پشتیبانی و حمایت از رهبر آپو در شرق کوردستان می‌گذرد. قیامی که نشان از ورود به مرحله‌ای نوین از پویایی سیاسی و سازمانی در شرق کوردستان داشت و اینگونه نیز شد. اکنون نیز وضعیت سیاسی و اجتماعی و اقتصادی حکومت حاکم بر ایران هر روز بیش از پیش بحرانی است و همزمان اعتراضات و اعتصابات مردمی به شکلی گسترده در حال بروز و گسترش است. نمونه های آغازین این نوع اعتراضات مدنی در شرق کوردستان پس از سرکوب‌ها و قتل‌عام‌های انقلابیون و احزاب چپ و دموکراتیک در دهه‌ی60 خورشیدی در اعتراضات و راهپیمایی های گسترده ی 1۳۷۷در سوم اسفند در پشتیبانی و اعتراض به اسیر شدن رهبر عبدالله اوجالان پدید آمد.
اهمیت این اعتراضات در این است که فضای سیاسی و اجتماعی دهه‌ی 70 خورشیدی سراسر سرشار از ناامیدی، عدم وجود آرمان و هدف و انفعال گسترده در میان روشنفکران جامعه‌ی کورد بود. این فضا بازخورد سرکوب‌ها و قتل‌عام‌های پساانقلاب بود. پساانقلاب فضایی سهمگین و گستره‌ای از ناباوری به انقلاب و احزاب و سیاست و سیاسیون کوردی را در ذهن خلق کورد شرق کوردستان شکل داده بود.
بروز و وجود خلا یکی از ویژگی های اجتماعی و سیاسی در میان خلق شرق کوردستان  در این دهه بود. در این خلا بود که جستجویی برای چاره‌یابی و گذار از این فضا شکل گرفت. آشنایی خلق شرق کوردستان با جنبش آپویی به ابتدای دهه ی 70 باز می گردد. در این میانه جرقه های از امید و یافتن پیشاهنگ انقلابی در وجود رهبر عبدالله اوجلان در این ایام بروز نمود.
بدین سبب زمانی که رهبر آپو در چارچوب توطئه‌ای بین الدولی اسیر گردید، خلق شرق کوردستان به نشانه‌ی اعتراض به این موضوع خیابان را به صحنه ای برای نارضایتی و اعتراضات خود مبدل نمودند. این اعتراضات نمود بارز شنیدن صدا و گفتارهای سوسیالیستی و آزادیخواهانه‌ی جنبش آپویی به رهبری عبدالله اوجالان بود. سرکوب های گسترده در شرق کوردستان نشانه‌ی این موضوع است که اعتراضات رویداده برای مقامات حکومت سرکوبگر جمهوری اسلامی غیر قابل پیش بینی بوده است. حاکمان پایتخت‌نشین با اشاعه و گسترش فضایی اصولگرا و اصلاح طلب بدین باور بودند که فضای سیاسی شرق کوردستان را تصاحب کرده اند . از جانب دیگر سرکوب گسترده و به حاشیه رانده‌ شدن احزاب و سازمانهای سیاسی شرق کوردستان به این امید حکام اقتدارطلب جمهموری اسلامی بیشتر دامن زد.
امروز نیز با توجه به این حافظه ی انقلابی که در طول این چند دهه در میان خلق کورد شکل گرفته، خلق کورد هرچه بیشتر به پدید آمدن پیکره‌ی سیاسی و اجتماعی واحد حول محور جنبش آپویی و به رهبری انقلابی بزرگ عبدالله اوجالان و نظرگاه بزرگ سوسیالیستی او نزدیک می شود.

در بیستمین سالگرد قیام سوم اسفند ۷۷ یاد و خاطره همه شهدایی که با نثار جان خویش نقطه عطفی را در مبارزات شرق کوردستان رقم زدند و این بخش از کوردستان را وارد مرحله نوینی از مبارزه، سازماندهی و پویایی سیاسی نمودند گرامی داشته و جهت ادامه راه آزادی با آنها تجدید میثاق مینماییم.

مجلس حزب حیات آزاد کوردستان پژاک

سوم اسفند ۱۳۹۷

مطالب مرتبط