زنان

در برابر خشونت متحد شویم، مبارزه نمائیم و آزاد گردیم.

  زیلان وژین، ریاست مشترک حزب حیات آزاد کردستان   سیستم اقتدارمحور موجود نشات گرفته از ذهنیت مردسالاری، ج...

خشونت همزاد مردسالاریست

دیانا اورین واقعیت عینی و موجود جامعه ایران عبارت شده از فقر، بحران و هرج و مرج اقتصادی، بحران مشروعیت و کارائی دول...

بیانیە

فعالیتها

برگزاری ششمین کنگره حزب حیات آزاد کوردستان

حزب حیات آزاد کوردستان ششمین کنگره خود را در کوههای کوردستان با موفقیت برگزار کرد. کنگره با مشارکت تمامی نمایندگان و انجمنها بین روزهای ۱۰ تا ۱۱ مارس ۲۰۲۰ مصادف با ۲۰ و ۲۱ اسفند 13...