• مرکز مطبوعات پژاک منتشر نمود.

  مرکز مطبوعات حزب حیات آزاد، پژاک کتاب «در جستجوی ساحلی آرام»، ویرایش دوم را منتشر نمود که تاملی است بر جریان چپ و مبارزات ملل تحت ستم ایران به قلم اهون چی ...

 • مرکز مطبوعات پژاک منتشر نمود.

  مرکز مطبوعات حزب حیات آزاد کردستان، پژاک کتاب «آرگش، سمفونی حقیقت» را که مجموعه‌ای از مقالات شهید آرگش کارزان است را منتشر نمود. در این مجموعه علاوه بر مق ...

 • مرکز مطبوعات پژاک منتشر نمود

  مرکز مطبوعات حزب حیات آزاد، پژاک کتاب «در جستجوی ساحلی آرام»، ویرایش دوم را منتشر نمود که تاملی است بر جریان چپ و مبارزات ملل تحت ستم ایران به قلم اهون چی ...

 • اثر جدید «تحول رژیم‌های اقتصادی» منتشر شد

  اثر پژوهشی جدید «مرکز پژوهش‌های استراتژیک پژاک» با عنوان «تحول رژیم‌های اقتصادی» منتشر شد. اثر پژوهشی جدید «مرکز پژوهش‌های استراتژیک پژاک» با عنوان «تحول ...

جوان

شماره جدید نشریه‌ی ژیله‌مو منتشر شد.

شماره شانزدهم نشریه‌ی ایدئولوژیکی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی ژیله‌مو منتشر گردید. مجله‌ی ژیله‌مو، شماره شانزدهم...

زنان

تجارت جنسی زنان در ایران

بسه شاماری اگر شناختی از سیستم امپریالیستی حاکم بر جهان کە همانند زالو فرد و اجتماع را در چنبرە‌ی خود قرار داده، دا...

 قوانین اساسی حکومت ایران، مکانیزمی برای نابودی زنان

  افسانه روحنده در ابتدا اشارە بە این نکتە اساسی لازم است کە ایران جزو محدود کشورهایی است کە بە کنوانسیون سازم...

بیانیە

فعالیتها

هیئت ک.ن.ک با هیئتی از کودار-پژاک دیدار نمود

هیئت کنگره‌ی ملی کردستان«ک.ن.ک» با هیئتی از جامعه دموکراتیک و آزاد شرق کردستان «کودار» و حزب حیات آزاد کردستان «پژاک» در راستای برقراری اتحاد ملی، ممانعت از نابودی دست‌آوردها و منا...