فعالیتها

محکوم کردن حملات ارتش ترکیە بە باکور کوردستان در سوئد

محکوم کردن حملات ارتش ترکیە بە باکور کوردستان در سوئد
احزاب سیاسی و سازمان‌های مدنی کوردستانی، ایرانی، ترکیه‌ای، بلوچستانی، سوئدی و آمریکای لاتین با درخواست توقف پشتیبانی اقتصادی از ترکیه و فروش سلاح به آن کشور از سوی دولت س...
بیشتر بخوانید

محکوم کردن حملات ارتش ترکیە بە باکور کوردستان در فنلاند

محکوم کردن حملات ارتش ترکیە بە باکور کوردستان در فنلاند
روز شنبە تاریخ ۳٠/۱/۲٠۱٦ با پیشاهنگی کمیتەهای حزب حیات کوردستان “پژاک” و جامعە زنان آزاد شرق کوردستان “كژار”، با حضور چندین احزاب و سازمان سیاسی و...
بیشتر بخوانید