نشریات

شماره ی هفتم از دوره ی سوم نشریه‌ی آلترناتیو منتشر شد

شماره ی هفتم از دوره ی سوم نشریه‌ی آلترناتیو منتشر شد
خوانندگان محترم نشریه‌ی آلترناتیو، شماره ی هفتم از دوره ی سوم منتشر شد. بـا توجـه بـه اهمیـت نقـش شـهیدان در جنبـش آپویـی در ایـن شماره بیشـتر بـر روی ایـن موضـوع متمرکـز...
بیشتر بخوانید

مجله آلترناتیو شماره 6 از دوره سوم چاپ و انتشار یافت

مجله آلترناتیو شماره 6 از دوره سوم چاپ و انتشار یافت
مجله آلترناتیو شماره 6 از دوره سوم چاپ و انتشار یافت این شماره از مجله به صورت ویژه به بررسی میلاد رهبر آپو به عنوان زادروز یک خلق، ظهور پژاک، ابعاد مختلف مبارزاتی و تاثی...
بیشتر بخوانید

کتاب تاریخ لرستان با عنوان «طوفانی آرام بر ستیغ زاگرس» منتشر شد

کتاب تاریخ لرستان با عنوان «طوفانی آرام بر ستیغ زاگرس» منتشر شد
کتاب «طوفانی آرام بر ستیغ زاگرس(تاریخ لرستان)» به تحقیق «رامین گارا و با پشتیبانی مرکز پژوهش‌های استراتژیک پژاک» در زمستان سال ۲۰۲۲ میلادی توسط مرکز نشر زاگرس وابسته به «...
بیشتر بخوانید

شمارەی جدید مجلەی ژیلەمو منتشر گردید

شمارەی جدید مجلەی ژیلەمو منتشر گردید
شمارەی جدید مجلەی ژیلەمو منتشر گردید مجله ایدئولوژیک، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی ژیلەمو شمارەی بیستم منتشر شد. بیستمین شمارەی مجلەی ژیلەمو، ارگان رسمی جامعە جوانان شرق کوردس...
بیشتر بخوانید

کتابچه ی پنجاهمین نوروز سرافرازی منتشر شد

کتابچه ی پنجاهمین نوروز سرافرازی منتشر شد
در پنجاهمین سال پیروزی جنبش آپویی!  برای تمامی کادر‌های حزب! برای خلق میهن دوست! برای طرفداران انقلابی و دمکرات! به مثابه‌ی خلق کورد و جنبش آزادی کوردستان نوروزی نوین را...
بیشتر بخوانید

کتاب «تاریخ گاهشماری زاگرس» منتشر شد

کتاب «تاریخ گاهشماری زاگرس» منتشر شد
کتاب «تاریخ گاهشماری زاگرس» توسط «کمیته پژوهش‌های تاریخی پژاک» تدوین و به مناسبت عید نوروز منتشر شد. این نگارش ۹۵ صفحه‌ای به تاریخ کهن انواع گاهشماری‌ها در تاریخ خلق کُرد...
بیشتر بخوانید

شماره‌ی چهارم از دوره‌ی سوم مجله‌ی آلترناتیو چاپ و انتشار یافت

شماره‌ی چهارم از دوره‌ی سوم مجله‌ی آلترناتیو چاپ و انتشار یافت
شماره ی چهارم مجله ی آلترناتیو ارگان رسمی حزب حیات آزاد کوردستان – پژاک چاپ و انتشار شد. در این شماره از مجله سعی شده تا به بررسی قیام سوم اسفند و صیانت خلق روژهلات از ره...
بیشتر بخوانید

نسل‌کشی؛ جنایت علیه بشریت

نسل‌کشی؛ جنایت علیه بشریت
کاویان کامدین در میانه‌ی سال‌های ۱۹۳۷-۱۹۳۸ ایل و عشایر کورد علوی مناطق درسیم، ارزنجان، الازق، سیواس، ملطیه و بینگول علیه دولت ترکیه به رهبری سید رضا یک قیام سراسری اعلام...
بیشتر بخوانید

کتاب « ماندگاران یک خلق » چاپ و انشتار شد

کتاب « ماندگاران یک خلق » چاپ و انشتار شد
کتاب‌ « ماندگاران یک خلق » نوشته‌ی شهید جنگاور باهوز برای بار نخست سال 1393 چاپ گشته و در سال 1400 توسط مرکز مطبوعات پژاک به چاپ دوم رسیده است. شهید جنگاور در این کتاب به...
بیشتر بخوانید