مجله

شماره‌ی‌ ۸۷ نشریه‌ی‌ آلترناتیو منتشر شد

شماره‌ی‌ ۸۷ نشریه‌ی‌ آلترناتیو منتشر شد
شماره‌ی‌ ۸۷ نشریه‌ی آلترناتیو، ارگان رسمی حزب حیات آزاد کردستان-پژاک منتشر گردید. فایل شماره‌ی هشتادوهفت به واکاوی وضعیت سیاسی منطقه، ایران و کردستان پرداخته است. این فای...
بیشتر بخوانید

شماره جدید نشریه ژیله‌مو منتشر شد.

شماره جدید نشریه ژیله‌مو منتشر شد.
مجله‌ی ایدئولوژیک، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی ژیله‌مو شماره سیزدهم منتشر گردید. مجله‌ی ژیله‌مو، شماره سیزدهم ارگان رسمی جامعه‌ی جوانان شرق کوردستان « ک.ج.ر»، این فصل‌نامه‌ را...
بیشتر بخوانید

شماره‌ی‌ ۸۶ نشریه‌ی‌ آلترناتیو منتشر شد

شماره‌ی‌ ۸۶ نشریه‌ی‌ آلترناتیو منتشر شد
شماره‌ی‌ ۸۶ نشریه‌ی آلترناتیو، ارگان رسمی حزب حیات آزاد کردستان-پژاک منتشر گردید. فایل شماره‌ی هشتادوشش به اجماع و تبانی بر سر اشغال  کردستان و ابعاد و زوایای آن و ابعاد...
بیشتر بخوانید

شماره‌ی‌ ۸۵ نشریه‌ی‌ آلترناتیو منتشر شد

شماره‌ی‌ ۸۵ نشریه‌ی‌ آلترناتیو منتشر شد
شماره‌ی‌ ۸۵ نشریه‌ی آلترناتیو، ارگان رسمی حزب حیات آزاد کردستان-پژاک منتشر گردید. فایل شماره‌ی هشتادوپنج به ششمین کنگره‌ی پژاک پرداخته است. در این شماره با روسای مشترک پژ...
بیشتر بخوانید

شماره‌ی‌ 84  نشریه‌ی‌ آلترناتیو منتشر شد

شماره‌ی‌ 84  نشریه‌ی‌ آلترناتیو منتشر شد
شماره‌ی‌ 84 نشریه‌ی آلترناتیو، ارگان حزب حیات آزاد کوردستان منتشر شد. در این شماره به موضوعات مختلف سیاسی، اجتماعی و تاریخی پرداخته شده است. با توجه به اهمیت بیماری کرونا...
بیشتر بخوانید

شماره‌ی‌ 83  نشریه‌ی‌ آلترناتیو منتشر شد

شماره‌ی‌ 83  نشریه‌ی‌ آلترناتیو منتشر شد
شماره‌ی‌ 83 نشریه‌ی آلترناتیو، ارگان حزب حیات آزاد کوردستان – پژاک منتشر شد. با توجه به تشدید خشونت و فشار علیه زندانیان سیاسی و روند صعودی اعدام زندانیان در ماه‌ها...
بیشتر بخوانید

فصل‌نامه‌ی ژیله‌مو منتشر شد

فصل‌نامه‌ی ژیله‌مو منتشر شد
شماره یازدهم فصل‌نامه‌ی فرهنگی، اقتصادی، سیاسی اجتماعی ژیله‌مو منتشر شد. شماره یازدهم مجله ژیله‌مو، ارگان رسمی جمعیت جوانان شرق کوردستان این فصل‌نامه‌ را به موضوعاتی از ج...
بیشتر بخوانید

شماره‌ی‌ ۸۲ نشریه‌ی‌ آلترناتیو منتشر شد

شماره‌ی‌ ۸۲ نشریه‌ی‌ آلترناتیو منتشر شد
شماره‌ی‌ ۸۲ نشریه‌ی آلترناتیو، ارگان رسمی حزب حیات آزاد کوردستان-پژاک منتشر گردید. فایل شماره‌ی هشتادو دو، مختص به چهارم آوریل مصادف با میلاد رهبر آپو و شانزدهمین سالروز...
بیشتر بخوانید

شماره‌ی‌ ۸۱ نشریه‌ی‌ آلترناتیو منتشر شد

شماره‌ی‌ ۸۱ نشریه‌ی‌ آلترناتیو منتشر شد
شماره‌ی‌ ۸۱ نشریه‌ی آلترناتیو، ارگان رسمی حزب حیات آزاد کوردستان-پژاک منتشر گردید. فایل شماره‌ی هشتادویک، به انتخابات مجلس شورای اسلامی ایران اختصاص دارد. در این فایل به...
بیشتر بخوانید

شماره‌ی ۸۰ مجله‌ی آلترناتیو منتشر شد

شماره‌ی ۸۰ مجله‌ی آلترناتیو منتشر شد
هشتادمین شماره از مجله‌ی سیاسی، ایدئولوژیک و اجتماعی آلترناتیو، ارگان رسمی حزب حیات آزاد کوردستان (پژاک) منتشر شد. در این شماره از مجله آلترناتیو که به محوریت پدیده‌ی کول...
بیشتر بخوانید