مجله

شماره ۱۴ نشریه ژیله‌مو منتشر شد

شماره ۱۴ نشریه ژیله‌مو منتشر شد
نشریه‌ی ایدئولوژیک، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی ژیله‌مو شماره چهاردهم منتشر گردید. نشریه‌ی ژیله‌مو، شماره چهاردهم، ارگان رسمی جامعه‌ی جوانان شرق کوردستان « ک.ج.ر» منتشر گردی....
بیشتر بخوانید

شماره‌ی‌ ۹۱ نشریه‌ی‌ آلترناتیو منتشر شد

شماره‌ی‌ ۹۱ نشریه‌ی‌ آلترناتیو منتشر شد
شماره‌ی‌ ۹۱ نشریه‌ی آلترناتیو، ارگان رسمی حزب حیات آزاد کردستان-پژاک منتشر گردید. در این شماره به واکاوی رویدادهای سیاسی و اجتماعی سال ۲۰۲۰ در ایران و شرق کردستان پرداخته...
بیشتر بخوانید

شماره‌ی‌ ۹۰ نشریه‌ی‌ آلترناتیو منتشر شد

شماره‌ی‌ ۹۰ نشریه‌ی‌ آلترناتیو منتشر شد
شماره‌ی‌ ۹۰ نشریه‌ی آلترناتیو، ارگان رسمی حزب حیات آزاد کردستان-پژاک منتشر گردید. در این شماره علاوه بر تحلیل وضعیت سیاسی منطقه، ایران و کردستان، به موضوعاتی همچون موج مه...
بیشتر بخوانید

شماره جدید فصلنامه ملت دموکراتیک با عنوان «تحزب و برنامه‌‌ی سیاسی اپوزیسیون» منتشر شد

شماره جدید فصلنامه ملت دموکراتیک با عنوان «تحزب و برنامه‌‌ی سیاسی اپوزیسیون» منتشر شد
مرکز مطبوعات جامعه‌ی دموکراتیک و آزاد شرق کوردستان-کودار برای شناخت و تحلیل بیشتر مقوله‌ی تحزب از اوایل مشروطه تا امروز، برآن گشته رهیافت‌ها و دستاوردهای احزاب تاریخی را...
بیشتر بخوانید

ویژه‌نامه شماره ۵ ژیله‌مو منتشر شد

ویژه‌نامه شماره ۵ ژیله‌مو منتشر شد
مجله‌ی ایدئولوژیک، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی ژیله‌مو شماره پنجم منتشر گردید. مجله‌ی ژیله‌مو، شماره پنجم ویژه‌نامه، ارگان رسمی جامعه‌ی جوانان شرق کوردستان « ک.ج.ر»، این نشریه...
بیشتر بخوانید

شماره‌ی‌ ۸۹ نشریه‌ی‌ آلترناتیو منتشر شد

شماره‌ی‌ ۸۹ نشریه‌ی‌ آلترناتیو منتشر شد
شماره‌ی‌ ۸۹ نشریه‌ی آلترناتیو، ارگان رسمی حزب حیات آزاد کردستان-پژاک منتشر گردید. در این شماره علاوه بر تحلیل وضعیت سیاسی منطقه و ایران، با توجه به قرار گرفتن در آبان‌ماه...
بیشتر بخوانید

شماره‌ی‌ ۸۸ نشریه‌ی‌ آلترناتیو منتشر شد

شماره‌ی‌ ۸۸ نشریه‌ی‌ آلترناتیو منتشر شد
شماره‌ی‌ ۸۸ نشریه‌ی آلترناتیو، ارگان رسمی حزب حیات آزاد کردستان-پژاک منتشر گردید. با توجه به آغاز کارزار «نه‌به‌اعدام و آری به‌دموکراسی» از سوی پژاک و کودار و اهمیت چنین...
بیشتر بخوانید

شماره‌ی‌ ۸۷ نشریه‌ی‌ آلترناتیو منتشر شد

شماره‌ی‌ ۸۷ نشریه‌ی‌ آلترناتیو منتشر شد
شماره‌ی‌ ۸۷ نشریه‌ی آلترناتیو، ارگان رسمی حزب حیات آزاد کردستان-پژاک منتشر گردید. فایل شماره‌ی هشتادوهفت به واکاوی وضعیت سیاسی منطقه، ایران و کردستان پرداخته است. این فای...
بیشتر بخوانید

شماره جدید نشریه ژیله‌مو منتشر شد.

شماره جدید نشریه ژیله‌مو منتشر شد.
مجله‌ی ایدئولوژیک، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی ژیله‌مو شماره سیزدهم منتشر گردید. مجله‌ی ژیله‌مو، شماره سیزدهم ارگان رسمی جامعه‌ی جوانان شرق کوردستان « ک.ج.ر»، این فصل‌نامه‌ را...
بیشتر بخوانید

شماره‌ی‌ ۸۶ نشریه‌ی‌ آلترناتیو منتشر شد

شماره‌ی‌ ۸۶ نشریه‌ی‌ آلترناتیو منتشر شد
شماره‌ی‌ ۸۶ نشریه‌ی آلترناتیو، ارگان رسمی حزب حیات آزاد کردستان-پژاک منتشر گردید. فایل شماره‌ی هشتادوشش به اجماع و تبانی بر سر اشغال  کردستان و ابعاد و زوایای آن و ابعاد...
بیشتر بخوانید