مجله

شماره‌ی‌ ۹۴ نشریه‌ی‌ آلترناتیو منتشر شد

شماره‌ی‌ ۹۴ نشریه‌ی‌ آلترناتیو منتشر شد
شماره‌ی‌ ۹۴ نشریه‌ی آلترناتیو، ارگان رسمی حزب حیات آزاد کردستان-پژاک منتشر گردید. در این شماره، پژاک تحلیلی سیاسی از وضعیت ایران و شرق کردستان ارائه داده است.  با توجه به...
بیشتر بخوانید

نشریه‌ی زنان شرق شماره ۳۶ منتشر گردید

نشریه‌ی زنان شرق شماره ۳۶ منتشر گردید
نشریه‌ی زنان شرق شماره۳۶ جامعه زنان شرق کوردستان منتشر شد. جامعە  زنان آزاد شرق کوردستان (کژار) در این مرحلە بنا به بررسی وضعیتی که جنبش‌های زنان در جهان، کوردستان وایران...
بیشتر بخوانید

شماره‌ی جدید نشریه ژیله‌مو منتشر شد

شماره‌ی جدید نشریه ژیله‌مو منتشر شد
مجله‌ی ایدئولوژیک، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی ژیله‌مو شماره پانزدهم منتشر گردید. مجله‌ی ژیله‌مو، شماره پانزدهم ارگان رسمی جامعه‌ی جوانان شرق کوردستان « ک.ج.ر» این فصل‌نامه‌ ر...
بیشتر بخوانید

شماره‌ی‌ ۹۳ نشریه‌ی‌ آلترناتیو منتشر شد

شماره‌ی‌ ۹۳ نشریه‌ی‌ آلترناتیو منتشر شد
  شماره‌ی‌ ۹۳ نشریه‌ی آلترناتیو، ارگان رسمی حزب حیات آزاد کردستان-پژاک منتشر گردید. در این شماره مصاحبه‌ای اختصاصی با روسای مشترک کودار و پژاک در مورد تحولات سیاسی ش...
بیشتر بخوانید

شماره‌ی‌ ویژه‌ی نشریه‌ی‌ آلترناتیو منتشر شد

شماره‌ی‌ ویژه‌ی نشریه‌ی‌ آلترناتیو منتشر شد
  شماره‌ی‌ ویژه‌ی نشریه‌ی آلترناتیو، ارگان رسمی حزب حیات آزاد کردستان-پژاک منتشر گردید. این ویژه‌نامه به ابعاد و زوایای توطئه‌ی بین‌المللی علیه رهبر آپو پرداخته است. در ا...
بیشتر بخوانید

شماره‌ی‌ ۹۲ نشریه‌ی‌ آلترناتیو منتشر شد

شماره‌ی‌ ۹۲ نشریه‌ی‌ آلترناتیو منتشر شد
شماره‌ی‌ ۹۲ نشریه‌ی آلترناتیو، ارگان رسمی حزب حیات آزاد کردستان-پژاک منتشر گردید. در این شماره علاوه بر تحلیل وضعیت سیاسی منطقه، ایران و کردستان، به موضوع آزادی بیان در ا...
بیشتر بخوانید

نشریەی زنان شرق شمارە ٣٥ منتشر گردید

نشریەی زنان شرق شمارە ٣٥ منتشر گردید
نشریەی زنان شرق شمارە ٣٥ جامعە زنان آزاد شرق کوردستان منتشر شد. جامعە  زنان آزاد شرق کوردستان (کژار) در این مرحلە از تاریخ کە ایران در بحران اقتصادی بە سر می برد  نشریەی...
بیشتر بخوانید

شماره ۱۴ نشریه ژیله‌مو منتشر شد

شماره ۱۴ نشریه ژیله‌مو منتشر شد
نشریه‌ی ایدئولوژیک، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی ژیله‌مو شماره چهاردهم منتشر گردید. نشریه‌ی ژیله‌مو، شماره چهاردهم، ارگان رسمی جامعه‌ی جوانان شرق کوردستان « ک.ج.ر» منتشر گردی....
بیشتر بخوانید

شماره‌ی‌ ۹۱ نشریه‌ی‌ آلترناتیو منتشر شد

شماره‌ی‌ ۹۱ نشریه‌ی‌ آلترناتیو منتشر شد
شماره‌ی‌ ۹۱ نشریه‌ی آلترناتیو، ارگان رسمی حزب حیات آزاد کردستان-پژاک منتشر گردید. در این شماره به واکاوی رویدادهای سیاسی و اجتماعی سال ۲۰۲۰ در ایران و شرق کردستان پرداخته...
بیشتر بخوانید

شماره‌ی‌ ۹۰ نشریه‌ی‌ آلترناتیو منتشر شد

شماره‌ی‌ ۹۰ نشریه‌ی‌ آلترناتیو منتشر شد
شماره‌ی‌ ۹۰ نشریه‌ی آلترناتیو، ارگان رسمی حزب حیات آزاد کردستان-پژاک منتشر گردید. در این شماره علاوه بر تحلیل وضعیت سیاسی منطقه، ایران و کردستان، به موضوعاتی همچون موج مه...
بیشتر بخوانید