مجله

شمارەی هفدهم مجلەی آلترناتیو (دورەی سوم) منتشر گردید.

شمارەی هفدهم مجلەی آلترناتیو (دورەی سوم) منتشر گردید.
شمارەی هفدهم مجلەی آلترناتیو (دورەی سوم) ارگان رسمی حزب حیات آزاد کوردستان (پژاک) منتشر گردید. در ماهی کە گذشت ١٥ فروردین مصادف بود با زادروز رهبر خلق‌های آزادیخواه رهبر...
بیشتر بخوانید

شماره‌ی‌ 16 نشریه‌ی‌ آلترناتیو منتشر شد

شماره‌ی‌ 16 نشریه‌ی‌ آلترناتیو منتشر شد
شماره‌ی  16 دوره‌ی  سوم  نشریه‌ی آلترناتیو، ارگان رسمی حزب حیات آزاد کردستان-پژاک منتشر گردید. با توجە بە اینکە روز هشت مارس را پشت سر گذاشتیم، نوروز و ٤ نیسان (١٧ فروردی...
بیشتر بخوانید

شمارەی ١٤ مجلەی آلترناتیو ارگان رسمی پژاک منتشر شد

شمارەی ١٤ مجلەی آلترناتیو ارگان رسمی پژاک منتشر شد
مجلەی آلترناتیو شمارەی ١٤ (دورەی سوم) ارگان رسمی حزب حیات آزاد کوردستان (پژاک) منتشر شد. در این شمارە از مجلەی آلترناتیو بە مسائل گوناگونی پرداختە شدە است. ابتدا مسئلەی ت...
بیشتر بخوانید

شماره‌ی ۲۳ مجله‌ی ژیلمو چاپ و منتشر شد

شماره‌ی ۲۳ مجله‌ی ژیلمو چاپ و منتشر شد
شماره‌ی ۲۳ مجله‌ی ژیلمو ارگان رسمی جامعه‌ی جوانان شرق کُردستان (ک.ج.ر) و اتحادیه‌ی زنان جوان شرق کُردستان (ی.ژ.ج.ر) چاپ و منتشر شد. در این شماره‌ از مجله‌ی ژیلمو به وضعیت...
بیشتر بخوانید

شماره‌ی دوازدهم مجله‌ی آلترناتیو چاپ و منتشر شد

شماره‌ی دوازدهم مجله‌ی آلترناتیو چاپ و منتشر شد
شماره‌ی دوازدهم از دوره‌ی سوم مجله‌ی آلترناتیو با محوریت زن، زندگی، آزادی و انقلاب زن در شرق کُردستان و ایران چاپ و منتشر شد. در این شماره‌ی آلترناتیو، تاثیرات انقلاب زنا...
بیشتر بخوانید

شماره‌ی 11 از دوره‌ی سوم  نشریه‌ی آلترناتیو منتشر گردید

شماره‌ی 11 از دوره‌ی سوم  نشریه‌ی آلترناتیو منتشر گردید
شماره‌ی  11 دوره‌ی  سوم  نشریه‌ی آلترناتیو، ارگان رسمی حزب حیات آزاد کردستان-پژاک منتشر گردید. در این شماره، تحلیل ونوشته هایی به منظور جنبش و قیام اخیر زنان در شرق کوردس...
بیشتر بخوانید