مجله

شماره‌ی‌ ۸۹ نشریه‌ی‌ آلترناتیو منتشر شد

شماره‌ی‌ ۸۹ نشریه‌ی‌ آلترناتیو منتشر شد
شماره‌ی‌ ۸۹ نشریه‌ی آلترناتیو، ارگان رسمی حزب حیات آزاد کردستان-پژاک منتشر گردید. در این شماره علاوه بر تحلیل وضعیت سیاسی منطقه و ایران، با توجه به قرار گرفتن در آبان‌ماه...
بیشتر بخوانید

شماره‌ی‌ ۸۸ نشریه‌ی‌ آلترناتیو منتشر شد

شماره‌ی‌ ۸۸ نشریه‌ی‌ آلترناتیو منتشر شد
شماره‌ی‌ ۸۸ نشریه‌ی آلترناتیو، ارگان رسمی حزب حیات آزاد کردستان-پژاک منتشر گردید. با توجه به آغاز کارزار «نه‌به‌اعدام و آری به‌دموکراسی» از سوی پژاک و کودار و اهمیت چنین...
بیشتر بخوانید

شماره‌ی‌ ۸۷ نشریه‌ی‌ آلترناتیو منتشر شد

شماره‌ی‌ ۸۷ نشریه‌ی‌ آلترناتیو منتشر شد
شماره‌ی‌ ۸۷ نشریه‌ی آلترناتیو، ارگان رسمی حزب حیات آزاد کردستان-پژاک منتشر گردید. فایل شماره‌ی هشتادوهفت به واکاوی وضعیت سیاسی منطقه، ایران و کردستان پرداخته است. این فای...
بیشتر بخوانید

شماره جدید نشریه ژیله‌مو منتشر شد.

شماره جدید نشریه ژیله‌مو منتشر شد.
مجله‌ی ایدئولوژیک، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی ژیله‌مو شماره سیزدهم منتشر گردید. مجله‌ی ژیله‌مو، شماره سیزدهم ارگان رسمی جامعه‌ی جوانان شرق کوردستان « ک.ج.ر»، این فصل‌نامه‌ را...
بیشتر بخوانید

شماره‌ی‌ ۸۶ نشریه‌ی‌ آلترناتیو منتشر شد

شماره‌ی‌ ۸۶ نشریه‌ی‌ آلترناتیو منتشر شد
شماره‌ی‌ ۸۶ نشریه‌ی آلترناتیو، ارگان رسمی حزب حیات آزاد کردستان-پژاک منتشر گردید. فایل شماره‌ی هشتادوشش به اجماع و تبانی بر سر اشغال  کردستان و ابعاد و زوایای آن و ابعاد...
بیشتر بخوانید

شماره‌ی‌ ۸۵ نشریه‌ی‌ آلترناتیو منتشر شد

شماره‌ی‌ ۸۵ نشریه‌ی‌ آلترناتیو منتشر شد
شماره‌ی‌ ۸۵ نشریه‌ی آلترناتیو، ارگان رسمی حزب حیات آزاد کردستان-پژاک منتشر گردید. فایل شماره‌ی هشتادوپنج به ششمین کنگره‌ی پژاک پرداخته است. در این شماره با روسای مشترک پژ...
بیشتر بخوانید

شماره‌ی‌ 84  نشریه‌ی‌ آلترناتیو منتشر شد

شماره‌ی‌ 84  نشریه‌ی‌ آلترناتیو منتشر شد
شماره‌ی‌ 84 نشریه‌ی آلترناتیو، ارگان حزب حیات آزاد کوردستان منتشر شد. در این شماره به موضوعات مختلف سیاسی، اجتماعی و تاریخی پرداخته شده است. با توجه به اهمیت بیماری کرونا...
بیشتر بخوانید