مجله

شماره‌ی‌ 10 نشریه‌ی‌ آلترناتیو منتشر شد

شماره‌ی‌ 10 نشریه‌ی‌ آلترناتیو منتشر شد
  شماره‌ی  10 دوره‌ی  سوم  نشریه‌ی آلترناتیو، ارگان رسمی حزب حیات آزاد کردستان-پژاک منتشر گردید. در این شماره، تحلیل ونوشته هایی به منظور گرامیداشت شهید راه آزادی ،...
بیشتر بخوانید

شماره‌ی ۹ نشریه آلترناتیو چاپ و منتشر شد

شماره‌ی ۹ نشریه آلترناتیو چاپ و منتشر شد
شماره‌ی ۹ نشریه آلترناتیو چاپ و منتشر شد شماره‌ی‌ ۹م از دوره‌ی سوم نشریه آلترناتیو ارگان رسمی حزب حیات آزاد کوردستان – پژاک چاپ و انتشار گردید. در این شماره جهت رهیافت مس...
بیشتر بخوانید

نشریه‌ی آلترناتیو، شماره‌ی هشتم از دوره‌ی سوم منتشر شد

نشریه‌ی آلترناتیو، شماره‌ی هشتم از دوره‌ی سوم منتشر شد
خوانندگان محترم نشریه‌ی آلترناتیو، شماره‌ی هشتم از دوره‌ی سوم منتشر شد. با توجه به ماهیت سیاست انکار، امحاء وازهم گسیختگی هویت کورد و کوردستان همچنین به بررسی شخصیت مبارز...
بیشتر بخوانید

شماره ی هفتم از دوره ی سوم نشریه‌ی آلترناتیو منتشر شد

شماره ی هفتم از دوره ی سوم نشریه‌ی آلترناتیو منتشر شد
خوانندگان محترم نشریه‌ی آلترناتیو، شماره ی هفتم از دوره ی سوم منتشر شد. بـا توجـه بـه اهمیـت نقـش شـهیدان در جنبـش آپویـی در ایـن شماره بیشـتر بـر روی ایـن موضـوع متمرکـز...
بیشتر بخوانید

مجله آلترناتیو شماره 6 از دوره سوم چاپ و انتشار یافت

مجله آلترناتیو شماره 6 از دوره سوم چاپ و انتشار یافت
مجله آلترناتیو شماره 6 از دوره سوم چاپ و انتشار یافت این شماره از مجله به صورت ویژه به بررسی میلاد رهبر آپو به عنوان زادروز یک خلق، ظهور پژاک، ابعاد مختلف مبارزاتی و تاثی...
بیشتر بخوانید

شمارەی جدید مجلەی ژیلەمو منتشر گردید

شمارەی جدید مجلەی ژیلەمو منتشر گردید
شمارەی جدید مجلەی ژیلەمو منتشر گردید مجله ایدئولوژیک، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی ژیلەمو شمارەی بیستم منتشر شد. بیستمین شمارەی مجلەی ژیلەمو، ارگان رسمی جامعە جوانان شرق کوردس...
بیشتر بخوانید