دیدگاه

مهسا امینی، شهید آزادی و دمکراسی تمام ایران!

مهسا امینی، شهید آزادی و دمکراسی تمام ایران!
    کاویان کامدین   تمام این کشت و کشتارها، این جنگ و نزاع‌های خونین، برسر چیست؟ مگرنه اینکه  همه چیز از روسری و نوع پوشش زنان شروع شد؟ دولت تصمیم گرفته است که با هر...
بیشتر بخوانید

تاریخچه زندان؛ كارزار مقاومت‌گری زندانیان عضو پژاک

تاریخچه زندان؛ كارزار مقاومت‌گری زندانیان عضو پژاک
    رامین گارا   بزرگترین کارزار مقاومت در زندان را هم‌اکنون در زندان تک‌نفره امرالی به انجام می‌رساند. سیستم زندان امرالی و سیاست‌های اعمال‌شده دشمن از جانب اب...
بیشتر بخوانید

انقلاب آپوئیستیِ روژآوا؛ رخدادی نوین در تاریخ مبارزات بشریت در جهت نیل به آرمان رهایی انسان

انقلاب آپوئیستیِ روژآوا؛ رخدادی نوین در تاریخ مبارزات بشریت در جهت نیل به آرمان رهایی انسان
  بیستون مختاری پس از قیام‌های موسوم بە بهارعربی، نامی نوین بە تاریخ مبارزات بشریت در جهت نیل بە آرمان رهایی انسان افزودە شد؛ «انقلاب روژآوا» در حالی کە جهان در احتض...
بیشتر بخوانید

پژاک؛ ساختار، اهداف، ایدئولوژی و پارادایم

پژاک؛ ساختار، اهداف، ایدئولوژی و پارادایم
  پژاک؛ ساختار، اهداف، ایدئولوژی و پارادایم   پژاک چه می‌خواهد؟ 1- مقوله حزب و تحزب: مقوله حزب نزد پژاک بنا به مبانی و اصول ایدئولوژیک و پارادایمی مبتنی بر یک فلسفه و منط...
بیشتر بخوانید