جوان

حماسە زندان سرمشق مبارزەی جوانان

حماسە زندان سرمشق مبارزەی جوانان
مجلە آلترناتیو، زردشت روژهلات — با آلوده نمودن جامعه به قدرت و انحصار‌طلبی، مقاومت به بخش‌‌جدایی ناپذیر از زندگی اجتماعی تبدیل شد. در طول تاریخ جامعه بشری، خط مقاوم...
بیشتر بخوانید

روژئاوا سمبل اتحاد جوانان

روژئاوا سمبل اتحاد جوانان
باهوز ‌سیروان — با گذشت تقریبا 2600 سال از فروپاشی کنفدراسیون ماد، خلقمان تا کنون نتوانسته جایگاه قبلی خویش را از لحاظ سیاسی بازیابد.از فروپاشی کنفدراسیون مادها بدی...
بیشتر بخوانید

به تمامی جوانان شرق كوردستان و ایران

به تمامی جوانان شرق كوردستان و ایران
در آستانه‌ی چهاردهمین سالگرد توطئه‌ی بین‌المللی علیه رهبری‌مان قرار داریم. تحولات خاورمیانه و به ویژه كوردستان در طول این چهارده سال دلایل تاریخی و اهداف روزآمد این توطئه...
بیشتر بخوانید

KCR، یگانه رهیافت اراده‌مندی، خودباوری و خودسازماندهی جوانان شرق كوردستان

KCR، یگانه رهیافت اراده‌مندی، خودباوری و خودسازماندهی جوانان شرق كوردستان
هیرش خوشمهر – در تعریف روابط میان اقشار جامعه و مابین دولت و جامعه از دید نظام قدرت، جوانان همیشه جز در شرایط خاص انقلاب‌ها كه به نیروی آن‌ها نیاز وجود داشته‌اند، م...
بیشتر بخوانید