مصاحبە

فواد بریتان: اتحاد خلق‌های آذری و کرد می‌تواند به پایه‌های اساسی ایرانی دموکراتیک مبدل گردد

فواد بریتان: اتحاد خلق‌های آذری و کرد می‌تواند به پایه‌های اساسی ایرانی دموکراتیک مبدل گردد
ریاست مشترک کودار در برنامه‌ی این هفته‌ی هلی سه گفت:« سیستم ملت-دموکراتیک آلترناتیوی در برابر بحران‌های کنونی است. همچنین صیانت از رهبر آپو و مبارزه برای آزادی فیزیکی رهب...
بیشتر بخوانید

سیامند معینی: تشکیل جبهەی متحد نیروهای دموکراتیک، راه خروج از بن‌بست و بحران است

سیامند معینی: تشکیل جبهەی متحد نیروهای دموکراتیک، راه خروج از بن‌بست و بحران است
در سال ۲۰۲۰ رویدادهای بسیار مهم و تعیین کننده‌ای در سطح جهان و منطقه روی داد که هر یک از این رویدادها بر مناسبات و معادلات جهان و منطقه تاثیرگذار بود. شیوع بیماری کرونا،...
بیشتر بخوانید

زیلان وژین: در سال ۲۰۲۱ با اتکا بر توان ذاتی می‌توان اهداف دموکراتیک را تحقق بخشید

زیلان وژین: در سال ۲۰۲۱ با اتکا بر توان ذاتی می‌توان اهداف دموکراتیک را تحقق بخشید
ریاست مشترک پژاک در برنامه‌ی این هفته‌ی هلی سه اظهار نمود:« خلق‌های ایران با اعتراضات خود خواستار تغییر بنیادین و دموکراتیک در نظام کنونی هستند. اتحاد ملی و ایجاد جبهه‌ی...
بیشتر بخوانید

گلان فهیم: به‌جای آوردن مسئولیت‌ها در چارچوب اتحاد ملی وظیفه‌ای تاریخی است

گلان فهیم: به‌جای آوردن مسئولیت‌ها در چارچوب اتحاد ملی وظیفه‌ای تاریخی است
اتحاد دموکراتیک خلق‌ها در ایران می‌تواند به هجمه‌های استعمارگری را پایان دهد و در دموکراتیزاسیون ایران نقش تاریخی خود را ایفا نماید. در این میان خلق کرد نیز با اتحاد ملی...
بیشتر بخوانید

اعدام و دموکراسی؛ درد مشترک خلق‌های ایران

اعدام و دموکراسی؛ درد مشترک خلق‌های ایران
بیکس کوردستانی در پس هر واقعه‌ای اجتماعی و سیاسی، پیشینه‌ای تاریخی و فرهنگی وجود دارد که هیچ رویدادی نمی‌تواند خودسرانه از این پیش‌زمینه‌های تاریخی به وقوع پیوسته و تحت ت...
بیشتر بخوانید

آمد شاهو: اتحاد احزاب و اپوزیسیون‌های مخالف رژيم استعمارگر ایران امری ضروری است

آمد شاهو: اتحاد احزاب و اپوزیسیون‌های مخالف رژيم استعمارگر ایران امری ضروری است
عضو مجلس پژاک در برنامه‌ی هفتگی هلی سه، دستگیری رئیس اسبق حزب النزال الاهواز را زنگ خطری برای احزاب و اپوزیسیون‌های مخالف رژيم ایران دانست و در این مورد گفت: حکومت‌های اس...
بیشتر بخوانید

زیلان وژین: تغییرات بنیادین در حکومت ایران راهگشای بحران‌های کنونی است

زیلان وژین: تغییرات بنیادین در حکومت ایران راهگشای بحران‌های کنونی است
بحران کنونی ناشی از ذهنیت، ایدئولوژی و نظام رژيم ایران است. نظامی که در برابر تغییر و تحول دموکراتیک ایستادگی و مقاومت می‌نماید. ریاست مشترک پژاک در مورد وضعیت سیاسی، نظا...
بیشتر بخوانید

روهات رووار: گریلاگری یگانه آلترناتیو موجود در برابر اشغالگری است

روهات رووار: گریلاگری یگانه آلترناتیو موجود در برابر اشغالگری است
ملحق شدن به صفوف گریلایی پاسخی قاطع و راسخ به سیاست‌های اعدام و یگانه راه رسیدن به دموکراسی است. ملحق شدن به صفوف مبارزات آزادیخواهی گریلا همراستا با مبارزات بر حق برای ت...
بیشتر بخوانید

گوران شاهو: مشارکتی فعالانه در کارزار “بله برای دموکراسی نه به اعدام” اهداف دموکراتیک را تحقق می‌بخشد

گوران شاهو: مشارکتی فعالانه در کارزار
“رژیم ایران در نبود مشروعیت سیاسی و ایدئولوژیک درصدد است تا با حاکمیت بر پیکره حفظ موجودیت نماید. در این راستا لازمه‌ی مبارزه‌ای همه‌گیر در برابر اعدام، تبعیض و ناب...
بیشتر بخوانید

شورش آلان: ایزولاسیون رهبر آپو به معنای انزوای خلق کرد و تمام آزادیخواهان است

شورش آلان: ایزولاسیون رهبر آپو به معنای انزوای خلق کرد و تمام آزادیخواهان است
عضو فرماندهی قرارگاه ی.ر.ک در برنامه‌ی این هفته‌ی هلی سه اظهار نمود:« نوید افکار فرهنگی پهلوانی را نشان داد که در یاد و خاطره‌ی همگان زنده و ابدی خواهد بود. خلق، همچون کو...
بیشتر بخوانید