زنان

 کژار و نقش آن در سازماندهی فراملیتی زنان ایران

 کژار و نقش آن در سازماندهی فراملیتی زنان ایران
پیمان ویان نظام مدرنیته‌ی سرمایه‌داری امروزه با ذهنیت ملی‌گرایانه و دیکتاتور مابانه‌ی خود، تمامی حوزه‌های زندگی جامعه‌ی بشری، زنان و اکولوژی را به درون  بحرانی عمیق کشانی...
بیشتر بخوانید

نشریه‌ی زنان شرق شماره ٤٠ منتشر گردید

نشریه‌ی زنان شرق شماره ٤٠ منتشر گردید
‌نشریه‌ی زنان شرق شماره٤٠،  جامعه زنان آزاد شرق کوردستان  با فرمت تازە منتشر گردید. جامعە  زنان آزاد شرق کوردستان (کژار) در این مرحلە بنا به بررسی وضعیت زنان در منطقە بە...
بیشتر بخوانید

مکانیزم دفاعی زنان؛ تشکیلات زنان

مکانیزم دفاعی زنان؛ تشکیلات زنان
مریم فتحی دنیای امروز ما و بیشتر سرزمین‌های امروزی با معضلات بسیار اجتماعی، سیاسی و اقتصادی روبرو هستند کە نتیجە  بحران سیستم مرد _ پدر سالار سرمایه‌داری می‌باشد. بسیاری...
بیشتر بخوانید

در اینجا یک انقلاب اجتماعی روی داده

در اینجا یک انقلاب اجتماعی روی داده
بسی شاماری حملات استعماری در کوردستان مقولە‌ی جدیدی نبودە و بە تاریخ معاصر بر نمی‌گردد بلکە ریشە در گذشتەهای بسیار دور دارد اما آنچە حائز اهمیت بیشتر است همانا اتحاد عمل...
بیشتر بخوانید

نیروی اعتراض مردمی – براندازی و تحول

نیروی اعتراض مردمی - براندازی و تحول
اوین نژدت یکی از نظام هایی که نسبت به سیستم های قبلی در مقابل جامعه با زره پوش های بسیاری خود را مجهز کرده و تا حد بسیار بالایی نیز بشکلی منفی و مخرب بر علیه موجودیت جامع...
بیشتر بخوانید

زنان طرفدار جنگ و خونریزی نیستند

زنان طرفدار جنگ و خونریزی نیستند
زیلان وژین جنگ و درگیری های خشونت بار بشکلی هدفمند و طرح ریزی شده پدیده ای است که همزمان با سیستم های سلطه گر مردسالار بمیان می آیند. جنگ سیستماتیک که تالان، غارت، اسارت...
بیشتر بخوانید

زنان گریلای کورد، کانون همبستگی زنان ایران

زنان گریلای کورد، کانون همبستگی زنان ایران
روکن کوُسالان با توجه به شکست یکی از مجهزترین دولت‌های عضو ناتو، دولت ترکیه در برابر گریلاهای آزادی کوردستان، پرداختن به چگونگی تحول و نوسازی در شیوه و تاکتیک‌های گریلا ا...
بیشتر بخوانید

 قوانین اساسی حکومت ایران، مکانیزمی برای نابودی زنان

 قوانین اساسی حکومت ایران، مکانیزمی برای نابودی زنان
  افسانه روحنده در ابتدا اشارە بە این نکتە اساسی لازم است کە ایران جزو محدود کشورهایی است کە بە کنوانسیون سازمان ملل برای رفع تبعیض علیە زنان نپیوستە و این قانون هنو...
بیشتر بخوانید