مقالات

نئولیبرالیسم، آزاد سازی یواشکی؛ جهانی شدن فقر

نئولیبرالیسم، آزاد سازی یواشکی؛ جهانی شدن فقر
گوران شاهو مقدمە:  سرمایەداری متاخر(بخوانید نئولیبرالیسم) در روند جهانی گشتن خود شتاب روزافزونی بە خود گرفتە است.  هر چە این شتاب بیشتر می‌گردد، اصول و مقررات خود را نیز...
بیشتر بخوانید

دادگاه خلق‌کورد،  بدون اجرای عدالت، بنی‌صدر را عفو نخواهدکرد

دادگاه خلق‌کورد،  بدون اجرای عدالت، بنی‌صدر را عفو نخواهدکرد
رامتین صبا عضو مرکز مطبوعات پژاک اشخاص مستبد، خشونت‌طلب، ناسیونالیست و عاملان کشتار جمعی و سرکوب هرگز از جانب دادگاه تاریخ عفو نخواهند شد. ابوالحسن بنی‌صدر، نخستین رئیس‌ج...
بیشتر بخوانید

پلاتفرم دمکراتیک، تبلور اراده‌ی معطوف به اتحاد ملل در ایران

پلاتفرم دمکراتیک، تبلور اراده‌ی معطوف به اتحاد ملل در ایران
اهون چیاکو   در حقیقت تنها راهکارهای مبارزاتی و فرماسیون‌های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی‌ای می‌توانند توانمند عمل کنند که شناخت واقعی و عمیق را در مورد عرصه مبارزاتی و حوزه ا...
بیشتر بخوانید

پروژه پژاک، دموکراتیزاسیون و پروژه هژمونی جهانی، فروپاشی

پروژه پژاک، دموکراتیزاسیون و پروژه هژمونی جهانی، فروپاشی
رامین گارا – عضو مطبوعات پژاک از سال ۲۰۰۴ که «حزب حیات آزاد کوردستان(پژاک)» تأسیس گشته، خصومت‌های جمهوری ولایی ایران وارد فاز خطرناکتری علیه ملت‌کورد شده و می‌کوشد...
بیشتر بخوانید

 کژار و نقش آن در سازماندهی فراملیتی زنان ایران

 کژار و نقش آن در سازماندهی فراملیتی زنان ایران
پیمان ویان نظام مدرنیته‌ی سرمایه‌داری امروزه با ذهنیت ملی‌گرایانه و دیکتاتور مابانه‌ی خود، تمامی حوزه‌های زندگی جامعه‌ی بشری، زنان و اکولوژی را به درون  بحرانی عمیق کشانی...
بیشتر بخوانید

کنفدرالیسم دمکراتیک امید بە زندگی آزاد را تحقق می‌بخشد

کنفدرالیسم دمکراتیک امید بە زندگی آزاد را تحقق می‌بخشد
رزگار روشنی این نوشتە سعی می‌کند با تحلیل بحرانهای کنونی و مسبب آنها در حوزەی انسانی و طبیعی پروژەی سیاسی – اجتماعی  کنفدرالیسم دمکراتیک را بە عنوان یک سیستم مدرن اجتماعی...
بیشتر بخوانید

رویدادهای آیندە منطقە بە چە سمت و سویی خواهد رفت؟

رویدادهای آیندە منطقە بە چە سمت و سویی خواهد رفت؟
سیامند معینی – ریاست مشترک پژاک معادلات و روابط در منطقە،  روزانە متحول می شود و روند ثابت و پایانی وجود ندارد. طالبان در افغانستان با بهره گیری از علایق و احساسات ضد خار...
بیشتر بخوانید