مقالات

پیوستن بە کارزار “نە بە اعدام و آری بە دموکراسی”، موجب برقراری اتحاد و ارتقای مبارزات می‌شود

پیوستن بە کارزار
اهون چیاکو در واقع نە و آری گزارەای دال بر تعیین معیار رد و قبول موضوعات و مقولەها می‌باشد. همچنین با توسل بە موضع رد و قبول در سطح کلان و خُرد هر موضوعی، تعیین مطالبە را...
بیشتر بخوانید

یک سده تعلیق در مسئله‌ی ملیت‌های ایران

یک سده تعلیق در مسئله‌ی ملیت‌های ایران
کاوان کامدین تاریخ‌نگاری سیاسی و اجتماعی ایرانی همواره از بعد عوامل خارجی به تاسیس دو جمهوری کردستان و آذربایجان در سال‌های پس از جنگ جهانی دوم نگریسته و مدام در تلاش است...
بیشتر بخوانید

سال ۱۴۰۰ بحران‌های نظام عمیق‌تر خواهد شد.

سال ۱۴۰۰ بحران‌های نظام عمیق‌تر خواهد شد.
  شاهد بازساخت یا بازساماندهی نهادهای بین‌المللی توسط دولت جدید آمریکا در همکاری با دول اروپایی هستیم. این امر را می‌توان نوعی بازگشت به نهادینگی سیاسی در سطح جهانی...
بیشتر بخوانید

نشریه‌ی زنان شرق شماره ۳۶ منتشر گردید

نشریه‌ی زنان شرق شماره ۳۶ منتشر گردید
نشریه‌ی زنان شرق شماره۳۶ جامعه زنان شرق کوردستان منتشر شد. جامعە  زنان آزاد شرق کوردستان (کژار) در این مرحلە بنا به بررسی وضعیتی که جنبش‌های زنان در جهان، کوردستان وایران...
بیشتر بخوانید

ماشین رسانه‌ای، شرایط امنیتی و اعلام جنگ علیه جامعه

ماشین رسانه‌ای، شرایط امنیتی و اعلام جنگ علیه جامعه
رامتین صبا رسانه‌ در حکومت ایران به‌مثابه یک سلاح شوونیستی برای برقراری حکومت خودکامه و فراگیر بر جامعه، بکار برده می‌شود. برخورد سیستماتیک و نظام‌مند با استفاده از ارگان...
بیشتر بخوانید

رویکرد حکومت ایران در برابر دگراندیشان تائیدی بر پایان کامل مشروعیت این حکومت است

رویکرد حکومت ایران در برابر دگراندیشان تائیدی بر پایان کامل مشروعیت این حکومت است
  جهانگیر عبداللهی پس از گذشت حدود ٤٢ سال  از انقلاب سال ١٣٥٧و روی کار آمدن جمهوری‌ اسلامی ایران، خواستەهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جوامع تحت سلطە‌ی این حکو...
بیشتر بخوانید

تکرار اشتباهات گذشته در انتخابات سال آینده، فرصتی برای سرکوب و انکار توسط رژیم و نیروهایش است

تکرار اشتباهات گذشته در انتخابات سال آینده، فرصتی برای سرکوب و انکار توسط رژیم و نیروهایش است
فواد بریتان چند ماهی بیشتر به انتخابات ریاست جمهوری دوره‌‌ی سیزدهم نمانده و از هم اكنون نظام و جریان‌های سیاسی داخلی خود را برای این دوره از انتخابات آماده می‌نمایند. موا...
بیشتر بخوانید

 قوانین اساسی حکومت ایران، مکانیزمی برای نابودی زنان

 قوانین اساسی حکومت ایران، مکانیزمی برای نابودی زنان
  افسانه روحنده در ابتدا اشارە بە این نکتە اساسی لازم است کە ایران جزو محدود کشورهایی است کە بە کنوانسیون سازمان ملل برای رفع تبعیض علیە زنان نپیوستە و این قانون هنو...
بیشتر بخوانید