مقالات

حماسە زندان سرمشق مبارزەی جوانان

حماسە زندان سرمشق مبارزەی جوانان
مجلە آلترناتیو، زردشت روژهلات — با آلوده نمودن جامعه به قدرت و انحصار‌طلبی، مقاومت به بخش‌‌جدایی ناپذیر از زندگی اجتماعی تبدیل شد. در طول تاریخ جامعه بشری، خط مقاوم...
بیشتر بخوانید

روژئاوا سمبل اتحاد جوانان

روژئاوا سمبل اتحاد جوانان
باهوز ‌سیروان — با گذشت تقریبا 2600 سال از فروپاشی کنفدراسیون ماد، خلقمان تا کنون نتوانسته جایگاه قبلی خویش را از لحاظ سیاسی بازیابد.از فروپاشی کنفدراسیون مادها بدی...
بیشتر بخوانید

شكنجه‌گاه امرالی را فرو ریزیم، خورشید آزادیمان طلوع كند

شكنجه‌گاه امرالی را فرو ریزیم، خورشید آزادیمان طلوع كند
ریوار آبدانان — یادمان روزهای سیاه در تاریخ هر ملتی كم و بیش مشابه است. پرچمی نیمه افراشته می‌شود؛ مراسمی به نشانه‌ی یادآوری آن برپا می‌گردد، ترانه‌ای حزین سر داده...
بیشتر بخوانید

اپوزسيون؛ نظام ایرانی و مفاهیم غارت و تاراج

اپوزسيون؛ نظام ایرانی و مفاهیم غارت و تاراج
نگاهی به وضعیت آشفته‌ی اپوزسیون خارج از کشور، ریزان جاوید – یکی از مشکلات و معضلات عمده بر سر راه روند دمکراتیزاسیون در ایران، ضعف عظیم در نیروهای مخالف چه آنهایی ک...
بیشتر بخوانید

اپوزسيون

اپوزسيون
سیروان آریو لیلاخ – آیا اثبات خود بایستی با نفی دیگری همراه باشد؟ آیا ناگزیر به انتخاب میان بد و بدتر هستیم؟ در میدان سیاست یك كشور، اگر یك نیروی سیاسی یا حزبی با ب...
بیشتر بخوانید