مطالب ویژە

با تکوین ملت دموکراتیک بە سوی اتحاد دموکراتیک خلق‌های ایران

با تکوین ملت دموکراتیک بە سوی اتحاد دموکراتیک خلق‌های ایران
ششمین کنگره‌ی پژاک در تاریخ ۱۰ و ۱۱ مارس سال ۲۰۲۰ مصادف با ٢٠ و ٢١ اسفند ١٣٩٨ شمسی با شعار ” با تکوین ملت دموکراتیک به سوی اتحاد دموکراتیک خلق‌های ایران” طی م...
بیشتر بخوانید

برگزاری ششمین کنگره حزب حیات آزاد کوردستان

برگزاری ششمین کنگره حزب حیات آزاد کوردستان
حزب حیات آزاد کوردستان ششمین کنگره خود را در کوههای کوردستان با موفقیت برگزار کرد. کنگره با مشارکت تمامی نمایندگان و انجمنها بین روزهای ۱۰ تا ۱۱ مارس ۲۰۲۰ مصادف با ۲۰ و ۲...
بیشتر بخوانید

 پژاک، میلاد یک خلق

 پژاک، میلاد یک خلق
شانزدهمین سالروز تاسیس پژاک، شانزدهمین زاد‌روز ملتی است که ققنوس‌آسا بر روی خاکسترهایش زایشی نوین نمود. ملتی که در پیچ‌و‌خم مبارزاتش، در افت‌و‌خیزهای بی‌پایانش از نا افتا...
بیشتر بخوانید

وضعیت زندانیان سیاسی در ایران به مرحله‌ی بحرانی و خطرناکی رسیده است

وضعیت زندانیان سیاسی در ایران به مرحله‌ی بحرانی و خطرناکی رسیده است
نگاه حاکم بر سیاست داخلی جمهوری اسلامی بر این مبنا استوار بوده که می‌توان از تهدیدها به مثابه فرصت استفاده نمود. شایان ذکر است که دراین نگاه حاکمیتی تنها مصالح و منافع یک...
بیشتر بخوانید

حفظ اتحاد ملی ضامن دشمن‌شکنی است

حفظ اتحاد ملی ضامن دشمن‌شکنی است
یکی‌از اهداف بنیادین هر جامعه‌ای دست‌یابی به توان مدیریتی و رهبری در سطح کلان و در رابطه با حفظ موجودیت و هستی یابی‌اش‌است. واضح است که میزان حصول به این سطح از شناخت و خ...
بیشتر بخوانید

گام دوم انقلاب، پروژه برقراری تمدن نوین اسلامی

گام دوم انقلاب، پروژه برقراری تمدن نوین اسلامی
مظلوم هفت تن گام دوم انقلاب یا به عبارتی دیگر گسترش و نفوذ سیطره‌ی حاکمیتی رژیم ولایت مطلقه‌فقیه در سطح منطقه و فرا‌منطقه از اهداف اصلی رژیم است و آن را نه تنها هدفی جهت...
بیشتر بخوانید

آخرین سکانس نمایشی چهل ساله

آخرین سکانس نمایشی چهل ساله
جوانا سنە معیار دموکراسی و آزادی یک جامعه برمبنای اخلاقی و سیاسی بودن آن جامعه می‌باشد، اگر در جامعەای سیاست از طریق مدیریت آزادانە تعریف شود و تمامی افراد جامعە در پیشبر...
بیشتر بخوانید

کلیت رژیم محصول انتصاب است نە انتخاب، چه باید کرد؟

کلیت رژیم محصول انتصاب است نە انتخاب، چه باید کرد؟
اهون چیاکو نیک می‌دانیم کە رژیم اشغالگر جمهوری اسلامی به‌عنوان یک ضد‌انقلاب از درون انقلاب ٥٧ سر برآورد، با این وصف، کلیت آن، محصول انتصابی است کە از سوی سیاست سرمایە جها...
بیشتر بخوانید

زیلان وژین: رژیم استبدادگر ایران مشروعیت مردمی‌اش را از دست دادە است

زیلان وژین: رژیم استبدادگر ایران مشروعیت مردمی‌اش را از دست دادە است
با توجە بە محوریت نشریە آلترناتیو بە مقولەی انتخابات در ایران، هیئت تحریریە تصمیم بر آن گرفت مصاحبەای اختصاصی با زیلان وژین، ریاست مشترک پژاک در مورد یازدهمین دورەی مجلس...
بیشتر بخوانید

شماره‌ی‌ ۸۱ نشریه‌ی‌ آلترناتیو منتشر شد

شماره‌ی‌ ۸۱ نشریه‌ی‌ آلترناتیو منتشر شد
شماره‌ی‌ ۸۱ نشریه‌ی آلترناتیو، ارگان رسمی حزب حیات آزاد کوردستان-پژاک منتشر گردید. فایل شماره‌ی هشتادویک، به انتخابات مجلس شورای اسلامی ایران اختصاص دارد. در این فایل به...
بیشتر بخوانید