تئوری

انقلاب دمکراتیک ایران پیش‌بینی رهبراوجالان در مورد ایران و پویایی انقلاب «زن، زندگی، آزادی»

انقلاب دمکراتیک ایران  پیش‌بینی رهبراوجالان در مورد ایران و پویایی انقلاب «زن، زندگی، آزادی»
دیدگاه رهبر آپو رهبراوجالان در جلد پنجم مانیفست تمدن دمکراتیک که در آن به موفقیت کُردها در برساخت مدرنیته متفاوت از مدرنیته کاپیتالیستی اشاره نموده، در مورد آینده نزدیک ا...
بیشتر بخوانید

جنبش‌های آپویی در رأس تحولات خاورمیانه قراردارند

جنبش‌های آپویی در رأس تحولات خاورمیانه قراردارند
رامین گارا در مرحله کنونی اوضاع چهاربخش کردستان در وضعیتی سرنوشت‌ساز قرارگرفته. در صد سال گذشته این اولین بار است که هر چهار بخش در لبه انتخاب و تعیین‌ سرنوشت متفاوت متاث...
بیشتر بخوانید

خطر بیابانی‌شدن زاگرس و زوال جنگل‌های ۱۱ هزارساله

خطر بیابانی‌شدن زاگرس و زوال جنگل‌های ۱۱ هزارساله
مرکز پژوهش‌های استراتژیک پژاک زاگرس، یک میراث تاریخی عظیم جنگل یک منبع بسیار عظیم برای تداوم حیات بشر در بطن اکوسیستم خاص کره‌ زمین است. یک‌ونیم میلیارد نفر در جهان به جن...
بیشتر بخوانید

مسئله‌ی زن در جامعه‌ی خاورمیانه

مسئله‌ی زن در جامعه‌ی خاورمیانه
  برگرفته‌از مانیفست تمدن دموکراتیک،‌ جلد‌چهارم، عبدالله‌اوجالان نکته‌ی حائز اهمیت این است که مسائل زن در جامعه، پیش از هر چیز در چارچوب ابعاد تاریخی-اجتماعی ارزیابی گردن...
بیشتر بخوانید

مدل دولت-ملت شیعی ایران و نقش آن در خاورمیانه

مدل دولت-ملت شیعی ایران و نقش آن در خاورمیانه
عبدالله اوجالان انقلاب اسلامی ۱۹۷۹ ایران، به اندازه‌ای که سیاسی است، یک انقلاب فرهنگی نیز می‌باشد. این انقلاب توانش را صرفا از سازماندهی علمای شعه کسب نکرد، بلکه بالعکس،...
بیشتر بخوانید

کتاب دادگاه تاریخ از آثار رهبر آپو تجدید چاپ شد

کتاب دادگاه تاریخ از آثار رهبر آپو تجدید چاپ شد
دادگاه تاریخ در برگیرنده‌ی گفتگویی میان  رهبر آپو و سیاستمدار زنده‌یاد، استاد ابراهیم احمد و روشنفکر و نویسنده‌ی کرد محمد رسول هاوار ،در سال ۱۹۹۶ صورت پذیرفته است. محتوای...
بیشتر بخوانید

کتاب کردها – بررسی کتاب‌ها و‌ آثار عبدالله اوجالان

کتاب کردها - بررسی کتاب‌ها و‌ آثار عبدالله اوجالان
آ. کاردوخ خلق کرد در منطقه همواره از عناصر اساسی فرهنگی‌ـ اجتماعی و در مقاطعی نیز از فاکتورهای مهم قدرت و مدیریت بوده و به پشتوانه این پیشینه‌ی فرهنگی‌ـ‌ اجتماعی نیز توان...
بیشتر بخوانید

انقلاب و مسئله‌ی هیرارشی، قدرت و دولت

انقلاب و مسئله‌ی هیرارشی، قدرت و دولت
عبدالله اوجالان اینکه انقلاب‌ها اکثرا در مغایرت با اهداف خویش قرار دارند،  در ارتباط با عدم تحلیل صحیح مسئله‌ی «هیرارشی، قدرت و دولت» می‌باشد. در این زمینه، تاریخ مملو از...
بیشتر بخوانید

عناصر سیاست دموکراتیک و دفاع ذاتی

عناصر سیاست دموکراتیک و دفاع ذاتی
عبدالله اوجالان عناصر سیاست و امنیت تمدن دموکراتیک، در هستی جامعه‌ی اخلاقی و سیاسی نقش بنیادینی را ایفا می‌نمایند. ممکن است در نگرش جامعه که خودِ آن سیاسی است، یک مقوله‌ی...
بیشتر بخوانید

توطئه بین‌المللی، تجدید سیاست نسل‌کشی کردها

توطئه بین‌المللی، تجدید سیاست نسل‌کشی کردها
بیکس کوردستانی در پس هر واقعه‌ای اجتماعی و سیاسی، پیشینه‌ای تاریخی و فرهنگی وجود دارد که هیچ رویدادی نمی‌تواند خودسرانه از این پیش‌زمینه‌های تاریخی به وقوع پیوسته و تحت ت...
بیشتر بخوانید