YJRK: رژیم ایران همواره سیاست كوردستیزی و زن‌ستیزی را به‌شكل همزمان در كوردستان اجرا نموده است
YJRK: رژیم ایران همواره سیاست كوردستیزی و زن‌ستیزی را به‌شكل همزمان در كوردستان اجرا نموده است

YJRK: رژیم ایران همواره سیاست كوردستیزی و زن‌ستیزی را به‌شكل همزمان در كوردستان اجرا نموده است

رژیم ایران همواره سیاست كوردستیزی و زن‌ستیزی را به‌شكل همزمان در كوردستان اجرا نموده است. از آنجا كه زنان كورد، سرچشمه‌ی تداوم فرهنگ و هویت كوردی و مقاوت در برابر آسیمیلاسیون می‌باشند، شدیدترین ستم‌ها همواره متوجه زنان كورد بوده است. بخش عمده‌ای از برنامه‌های نابودی فرهنگ و هویت كوردی كه از سوی نهادهای رژیم اجرا می‌گردند، از طریق تحقیر ارزش‌ها و سمبل‌های ملت كورد و از سوی دیگر تحمیل سیاست ضعیفه‌سازی و بی‌اراده‌نمودن زنان كورد صورت می‌گیرند. همواره تلاش می‌شود هویت زن كورد را خدشه‌دار ساخته و او را به سوی تقلید از الگوی ارائه‌شده از سوی نظام سوق دهند. بنابراین از زبان مادری گرفته تا لباس و پوشش زنان كورد را مورد حمله قرار می‌دهند. در همین راستا اخیرا در شهر مریوان، طی یك اقدام بی‌شرمانه و به‌دور از هیچ نوع مبدأ اخلاقی، دادگاه جمهوری اسلامی حكم پوشاندن لباس زنانه‌ی كوردی بر یك مجرم كه جزء اراذل و اوباش قلمداد شده و گرداندن وی در ملأ عام را صادر نموده است.

این برخورد نوع نگاه نظام به هویت كورد و ستمی كه علیه زنان روا می‌دارد را به‌خوبی نمایان می‌گرداند. این عمل وقیحانه هم اهانت به زنان كورد و پوشش كوردی است و هم تحقیركردن و نوعی سیاست تنبیهی علیه جامعه‌ی كورد. چرا كه پوشش زنان كورد كه بخشی جدایی‌ناپذیر از هویت تاریخی آنهاست را به یك ابزار تحقیرنمودن و تأدیب مجرمین مبدل كرده است. این برخورد نشان می‌دهد كه نظام جمهوری اسلامی، زن‌بودن را نوعی حقارت می‌شمارد و تلاش می‌كند تا وجهه‌ی خلق كورد را نیز با تحقیرنمودن و اهانت درهم‌بشكند. برخوردی كه دستگاه قضایی ایران در مریوان از خود نشان داد نه ربطی به قواعد دین و اسلام دارد و نه در هیچ نوع قانون انسانی می‌گنجد.

این همه فضای رعب‌ و وحشت و اهانت و تحقیر در واقع ریشه در هراس و اضطراب خود رژیم از نیرو، اراده و مبارزه‌ی آزادی‌خواهی زنان و خلق كورد دارد. به عبارتی دیگر، خود رژیم نیز به خوبی آگاه است كه خلق كورد و به‌ویژه زنان هرگز در برابر قوانین غیرانسانی وی سر تعظیم فرود نخواهند آورد. لذا رژیم سعی بر این دارد تا با اشاعه‌‌ی ذهنیت جنسیت‌گرایانه و سیاست‌های ضعیفه‌سازی در میان عموم، هویت كوردها را نیز در همان كفه‌ی ضعیفگی قرار ‌دهد. بدین‌گونه با هیچ‌انگاشتن هویت زن و تحقیر آن و با تحقیر هویت كورد در ملاءعام، صحنه‌ی كمدی‌ای را به اجرا درمی‌آورد كه در آن ارزش‌های انسانی زن و جامعه‌ی كورد به تمسخر گرفته می‌شوند.

ما به عنوان مطبوعات اتحادیه‌ی زنان شرق كوردستان (YJRK) این اقدام بی‌شرمانه و به‌دور از اخلاق كه توسط دستگاه قضایی در مریوان صورت گرفته را تحقیر هویت‌‌ زن و مبارزه‌ی آزادی‌خواهی‌ زنان می‌دانیم و شدیدا آن را محكوم می‌نماییم. در برابر چنین اقدامات زن‌ستیزانه و پلیدی، مصمم‌تر از همیشه بر قداست زن‌بودن، حقانیت زن كورد و اصالت هویت كوردی اصرار می‌ورزیم. با تأكید می‌گوییم كه هرگز رژیم ایران نخواهد توانست ما را از مبارزه‌ی راسخ‌مان منصرف كند. در این راستا از نارضایتی‌های سازمان‌‌های زنان و خلق‌مان در مریوان حمایت کرده و تمامی خلق‌مان و فعالین زن در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی را جهت مقابله‌ با چنین اقدامات نظام، فرامی‌خوانیم. مادامی كه رژیم با توهین به ارزش‌های فرهنگی‌ـ‌ اجتماعی زنان و خلق‌‌مان در مریوان نشان داد كه همچنان بر سیاست‌های ضداجتماعی و زن‌ستیزانه‌ی خود ادامه می‌دهد، با ارتقای مبارزه‌ی‌ آزادی‌خواهانه‌مان و همدلی و همگرایی‌مان در این صفوف پاسخ لازمه را خواهیم داد. در پایان بار دیگر بر سازماندهی و مبارزه‌ی زنان و خلق‌مان در شرق كوردستان درود می‌فرستیم.

مطبوعات و اطلاع رسانی اتحادیه‌ی زنان شرق كوردستان – YJRK
17.04.2013

مطالب مرتبط